Geen revisierente meer verschuldigd bij handelingen met ontslagstamrecht

Tot 1 januari 2014 was bij afkoop van een ontslagstamrecht (waarvoor gebruik is gemaakt van de stamrechtvrijstelling die de Wet LB 1964 tot die datum kende) ingevolge 30i AWR in beginsel 20% revisierente verschuldigd over de volledige waarde van de afgekochte loonaanspraak.Bij het in één keer tot uitkering laten komen van het ontslagstamrecht(afkoop) is met ingang van 1 januari 2014 geen revisierente meer verschuldigd! Datzelfde geldt bij vervreemding, verpanding, belening en het prijsgeven van een ontslagstamrecht!

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015