Geen verlaging eigenwoningforfait door beperking vervreemdingsbevoegdheid woning

Op 13 februari 2020 heeft Hof Den Bosch uitspraak gedaan of een beperking van de vervreemdingsbevoegdheid van een eigen woning een verlaging van het eigenwoningforfait kan betekenen.

Belanghebbende bezit een eigen woning. Hij heeft de woning in 2009 gekocht van een stichting. In de akte van levering is onder meer bepaald dat belanghebbende bij aankoop van de woning een korting heeft gekregen op de marktwaarde. Daar staat tegenover dat belanghebbende verplicht is om de woning te onderhouden en bij een voorgenomen verkoop de woning aan te bieden aan de stichting (aanbiedingsplicht). De prijs bij terugkoop wordt mede bepaald aan de hand van een korting op de marktwaarde op dat moment. In het geval van belanghebbende is de korting bij aankoop en bij eventuele aanbieding bepaald op 50% van de marktwaarde.

 

In geschil is de hoogte van het eigenwoningforfait. Belanghebbende stelt dat gezien de aanbiedingsplicht in zijn geval niet 100%, maar slechts 50% van het eigenwoningforfait in aanmerking moet worden genomen. 

 

Hof Den Bosch overweegt dat de eigenwoningregeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat een belastingplichtige ter zake van zijn eigen woning een rendement in natura geniet in de vorm van woongenot. Het hof is van oordeel dat de omvang van het woongenot van belanghebbende door de beperking van de vervreemdingsbevoegdheid niet beperkt wordt.

De inspecteur heeft dan ook terecht 100% van het eigenwoningforfait in aanmerking genomen.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 15 april 2020