Gelijke behandeling werknemers en payrollmedewerkers?

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, dat begin november 2018 werd ingediend, heeft onder andere als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk daar wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Hiertoe behoort ook het gelijk trekken van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in loondienst met die van payrollmedewerkers, zodat oneigenlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden wordt voorkomen.

Voor aanvullende pensioenen, zo blijkt uit het wetsvoorstel, dient de werkgever van de payrollmedewerker te voorzien in een “adequate” pensioenregeling. Wat hieronder precies kan worden verstaan moet nog nader worden uitgewerkt. Als de pensioenpremie voor het payroll- pensioen lager is dan die van het pensioen van een werknemer in loondienst, blijft de financiële prikkel om te kiezen voor payrollmede-werkers in plaats van werknemers in loondienst bestaan.

 

Daarom is op 25 januari 2019 een amendement ingediend op grond waarvan de pensioenpremie die werkgevers betalen voor payrollmedewerkers in vergelijkbare functies, tenminste gelijk moet zijn aan de premie voor een medewerker in loondienst.

Informatie

  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Gelijke behandeling
  • Woensdag 30 januari 2019