Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Gevolgen Brexit

Het Verenigd Koninkrijk  (Groot-Brittannië en Noord-Ierland) maakt geen deel meer uit van de Europese Unie sinds 1 februari 2020. Op 1 januari 2021 is daarnaast een overgangsperiode verstreken, waardoor de Brexit geëffectueerd is. Hoewel er een Brexit-deal is gesloten, is voor veel financiële diensten nog niet geheel duidelijk wat de impact van deze Brexit is. Voor schadeverzekeringen zijn er in ieder geval bepaalde gevolgen waarmee de adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk rekening moet houden.

Algemeen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Een aantal zaken zijn geregeld in een lijvige overeenkomst waarvan de precieze uitwerking in een aantal gevallen nog moet plaatsvinden. Andere zaken zijn in het geheel nog niet geregeld.

Voor advies aan nieuwe relaties verandert er voor de praktijk van de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk in principe niets: een zakelijke relatie met internationale betrekkingen, behandelt hij zoals altijd, met dien verstande dat vanaf nu rekening gehouden moet worden met het feit dat het VK geen deel meer uitmaakt van de EU en dus als ‘derde land’ beschouwd moet worden.

De impact zit hem vooral in bestaande zakelijke relaties die al een band met het VK hebben en (willen) houden.

VK-risicodragers

Op het gebied van toezicht en het wederzijds erkennen van de eisen die gesteld worden aan verzekeraars en financieel adviseurs is nog veel onduidelijk. Voor verzekeringen die (deels) lopen bij risicodragers uit het VK die afgesloten zijn voor 31 december 2020 geldt, dat zij gewoon door kunnen lopen met de verzekeraar die op het moment van afsluiten was toegelaten onder de EU-regels. Op het moment van wijzigen of (op)nieuw afsluiten van verzekeringen bij deze risicodragers, moet gekeken worden of de verzekeraars op dat moment gerechtigd zijn zaken te doen met Nederlandse partijen. Als die toestemming ontbreekt, moet het risico onder worden gebracht bij wel toegelaten risicodragers.

Risico’s in het VK

Risico’s die gelegen zijn in het VK zijn soms meeverzekerd onder verzekeringen die zijn afgesloten bij Nederlandse verzekeraars. Na de Brexit is een Nederlandse verzekeraar niet meer automatisch toegelaten om in het VK risico’s te verzekeren. Als de verzekeraar deze risico’s niet langer kan of wil verzekeren, zullen ze lokaal in het VK verzekerd moeten worden.

Dekkingsgebied van de verzekering

Het dekkingsgebied van zakelijke verzekeringen kan variëren van Nederland tot de gehele wereld. Soms is er een dekking in heel Europa. Soms is afgesproken dat de verzekering alleen geldt binnen de EU of binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Bij verzekeringen die van kracht zijn binnen de EU of de EER moet goed gekeken worden of verzekerde activiteiten heeft in het VK.  Als dat het geval is zal opnieuw met verzekeraars onderhandeld moeten worden om te kijken of de dekking in stand kan blijven al of niet tegen een hogere premie of andere voorwaarden.

Problemen per verzekering

Naast de algemene problemen zijn ook problemen te verwachten bij specifieke verzekeringen. Wij behandelen er een paar. Hoewel dit artikel vooral bedoeld is voor de adviseur Schadeverzekeringen zakelijk, beginnen we met de ‘gewone’ motorrijtuigenverzekering.

Motorrijtuigverzekering

Veel verzekeraars bepalen in hun polisvoorwaarden dat de motorrijtuigverzekering van toepassing is in de landen die staan vermeld op de groene kaart. Soms is op het polisblad een omschrijving van het dekkingsgebied opgenomen. Als verwezen wordt naar de groene kaart en daarop is “GB” (Groot-Brittannië)  niet doorgekruist, dan blijft de dekking voorlopig in elk geval in stand. Is een verzekeringsgebied vermeld op het polisblad, geldt wat hierboven over verzekeringsgebied is vermeld.

Er is nog geen duidelijkheid over de grenscontrole van de groene kaart. Los daarvan kan de groene kaart altijd ter plaatse gevraagd worden bij een aanrijding. Het is na Brexit altijd nodig een geldige groene kaart mee te nemen als met een motorrijtuig wordt gereden in het VK. 

Ook is nog niet duidelijk of het VK zich zal aansluiten bij de garantieregelingen voor betaling van schade toegebracht door een buitenlands voertuig. Zolang dat niet geregeld is kan een Nederlandse autobezitter die wordt aangereden door een motorrijtuig dat gewoonlijk gestald is in de VK geen claim in dienen bij het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars, maar zal rechtstreeks verhaal gezocht moeten worden op de eigenaar of zijn verzekeraar in het VK.

Op basis van Europese Regels moet de Nederlandse WAM-verzekering ook een schade die boven de verzekerde limiet uitgaat vergoeden als dat door de lokale wetgever is geregeld. Omdat het VK niet meer tot de EU behoort is de verzekeraar niet verplicht een uitkering te doen boven de verzekerde som. Een verzekerde die behoefte heeft aan een hogere verzekerde som zal zijn polis aan moeten passen.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Bij deze verzekering speelt de problematiek over het verzekeringsgebied, zoals hierboven omschreven. Daarnaast verdient de productaansprakelijkheid extra aandacht. De regeling van de productaansprakelijkheid bepaalt dat de producent aansprakelijk is als eindverantwoordelijke. Degene die een product invoert binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de EU + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kan daarnaast aangesproken worden voor het risico van productaansprakelijkheid, maar die aansprakelijkheid gaat minder ver dan de eindverantwoordelijkheid van de producent in de EER. Voor importeurs van zaken uit het VK is het risico nu zwaarder dan voor de Brexit, omdat het VK geen lid meer van de EU of EER is. Het risico van productaansprakelijkheid voor importeurs is dus groter: de producent kan niet meer aangesproken worden en de importeur wordt gezien als producent. Af te wachten is hoe verzekeraars hier mee om zullen gaan. Het is mogelijke dat verzekeraars met hogere premies en/of eigen risico’s gaan werken voor deze zaken. In uitzonderingsgevallen zullen zij zelfs bepaalde risico’s niet meer willen verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan de importeur die medicijnen uit het VK importeert. In andere gevallen moet de polis mogelijk omgezet worden van Europadekking naar werelddekking.

Transportverzekering

Door de Brexit krijgen transporteurs te maken met meer controles bij transporten van of naar het VK. Voor niet-bederfelijke zaken wordt het risico van materiële schade door verzekerde oorzaken niet groter of kleiner door de Brexit. De kans op schade door vertraging wordt wel groter.

Bij de goederenverzekering is bij gebruik van clausule G13 schade door vertraging alleen verzekerd als dat het gevolg is van een beschadiging van het vervoermiddel door een verzekerde gebeurtenis. In dit risico komt weinig verandering. Er kan wel discussie over de schade ontstaan als een voertuig beschadigt en daardoor vertraging optreedt en de schade door de vertraging aan de grens vervolgens verergert. Bij gebruik van G14 is vertraging geen gedekt risico.  

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Als een transport wordt vertraagd door omstandigheden die een goed vervoerder niet kon voorkomen en de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen is hij volgens de van toepassing zijnde CMR-voorwaarden niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor een onverwachte schade door vertraging. Als de vervoerder wel weet dat vertraging te verwachten is en hij neemt geen maatregelen, dan is hij wel aansprakelijk. De vervoerder moet altijd van tevoren overleggen met zijn opdrachtgever als hij vermoedt dat het transport niet zonder schade uitgevoerd kan worden.  

CAR-verzekering

Als een zakelijke relatie bouwopdrachten uitvoert in het VK, dan heeft de aannemer naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vaak ook een CAR-verzekering. Die moet als gevolg van de Brexit ook herzien worden.

Reisverzekering

De Brexit kan gevolgen hebben voor reizen naar het VK. De Europese Zorgpas is niet meer geldig. Daarom is een goede zakenreisverzekering met ruime dekking voor geneeskundige kosten aan te bevelen. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen staat op de site van de ANWB. Zie externe links.

Informatie

  • Schade Zakelijk
  • EQF 5
  • Dinsdag 2 februari 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships