Handreiking medezeggenschap voor pensioenadviseurs

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER), het advies orgaan van de regering, is een actieve rol voor pensioenadviseurs weggelegd als het gaat om medezeggenschap.

Aangezien pensioen een van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is, is het van het grootste belang werknemers te betrekken bij pensioenaangelegenheden. Pensioenadviseurs moeten hun klanten informeren over de wettelijke voorschriften met betrekking tot medezeggenschap ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Ondernemingsraden hebben sinds 2019 uitgebreidere rechten gekregen ten aanzien van de medezeggenschap ten aanzien van de pensioenregeling.

Zo heeft de ondernemingsraad een instemmingsrecht bij een voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst. Met andere woorden zodra de pensioenregeling moet worden gewijzigd, beëindigd of opnieuw afgesloten moet worden, heeft de OR daarbij een instemmingsrecht.

De SER biedt pensioenadviseurs daarom een handreiking over de betrokkenheid van medezeggenschap bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.  

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioencommunicatie, Ondernemingsraad
  • Donderdag 17 december 2020