Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Heffingsbevoegdheid overbruggingsuitkering aan ex-beroepsvoetballer toegewezen aan Australië

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

Op 21 januari 2020 heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak (AWB 18/5904) waarbij in geschil was of de door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen ter zake van de door een in Australië wonende ex-beroepsvoetballer ontvangen overbruggingsuitkering terecht is opgelegd. Het ging in de zaak om het volgende.

Belanghebbende is belast met de uitvoering van de voor beroepsvoetballers in Nederland in het leven geroepen overbruggingsregeling, verankerd in het Reglement Betaald Voetbal van de KNVB, het standaardspelerscontract en de CAO Betaald Voetbal. Op grond van het Reglement Betaald Voetbal wordt aan contractspelers een aanspraak op een overbruggingsuitkering toegekend. Maandelijks wordt een overbruggingsuitkering ter hoogte van € 5.240 uitbetaald aan een ex-beroepsvoetballer die in het verleden voor meerdere (buitenlandse) clubs heeft gevoetbald. Op het moment van uitkering was de ex-voetballer inwoner van Australië. Belanghebbende heeft geen loonheffingen ingehouden en afgedragen over de overbruggingsuitkering met betrekking tot het tijdvak januari 2018. De inspecteur heeft over dit tijdvak een bedrag van € 1.278 aan loonheffing nageheven. Daar is belanghebbende het niet meer eens. Vaststaat dat de overbruggingsuitkeringen voortvloeien uit een overeenkomst tot spelen van voetbal, waarbij door de werkgever aan de in Australië wonende ex-voetballer, als werknemer, een aanspraak op deze uitkeringen is toegekend.

Bij resolutie van 30 november 1972, nr. B 71/24096, heeft de staatssecretaris van Financiën de aanspraak op de overbruggingsuitkeringen aangewezen als niet tot het loon behorende aanspraken. Naar nationaal recht brengt dit met zich dat de gedane uitkeringen in de heffing van Nederlandse loonbelasting (LB) moeten worden betrokken. Als het Belastingverdrag Nederland-Australië (Verdrag) hierop inbreuk maakt en bepaalde inkomensbestanddelen op grond van het Verdrag door Australiё en niet door Nederland mogen worden belast, dient inhouding van LB door de inhoudingsplichtige achterwege te blijven. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de samenhang tussen de artikelen 17 en 18 van het Verdrag, voor sportbeoefenaars als uitgangspunt heeft te gelden dat de heffingsbevoegdheid over deze inkomsten wordt beheerst door artikel 17, tenzij de inkomsten kunnen worden aangemerkt als een onder artikel 18 vallend pensioen of lijfrente. De rechtbank is van oordeel dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een lijfrente doorslaggevende betekenis toekomt aan de vraag of sprake is van een ‘voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde’. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat de tegenprestatie die staat tegenover de overbruggingsuitkering in casu uit de daarvoor door de voetbalclub betaalde fondspremie. Daarom is sprake van een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde, terwijl ook aan de overige elementen van de lijfrentedefinitie volgens het Verdrag is voldaan. Het Verdrag kent een zelfstandige definitie van lijfrente en alleen die is volgens de rechtbank van belang voor de beoordeling. Alleen als het begrip lijfrente niet zou zijn gedefinieerd in het Verdrag kan worden teruggevallen op de betekenis van het begrip volgens de nationale wetgeving. De overbruggingsuitkering kwalificeert in casu als lijfrente als bedoeld in artikel 18, lid 2, van het Verdrag. Daarmee is het woonland Australië heffingsbevoegd en moet de naheffingsaanslag worden vernietigd. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard.

De uitspraak van de rechtbank is op 19 februari 2020 gepubliceerd.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Internationaal, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig
  • Dinsdag 3 maart 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships