Herzien besluit LB inzake pensioenen en (loon)stamrechten

Op 2 oktober 2014 is het fiscaal beleidsbesluit inzake 'Pensioenen en stamrechten' met diverse goedkeuringen op het terrein van pensioenen en loonstamrechten (kenmerk BLKB2014/1702M) gepubliceerd. Dit besluit bevat o.m. een belangrijke goedkeuring vooruitlopend op wetgeving voor het (gedeeltelijk) opnemen c.q. afkopen van (loon)stamrechten.

Deze goedkeuring was al opgenomen in de voorloper van dit besluit (kenmerk BLKB2014/0351M). Aan de werking van die goedkeuring is nu niets veranderd.

Het herziene beleidsbesluit BLKB2014/1702M treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Tot die tijd blijft de goedkeuring inzake gedeeltelijke opname van stamrechtaanspraken in het besluit BLKB2014/0351M onverkort van toepassing.

Het voorstel tot aanpassing van artikel 39f, lid 2, Wet LB 1964 is opgenomen in het op 2 oktober 2014 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel 'Fiscale verzamelwet 2014'.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015