Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Hoe staat het met de Verzuim-ontzorgverzekering?

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen mkb-bedrijven de Verzuim-ontzorgverzekering afsluiten. Deze verzekering moet werkgevers ondersteunen als ze met ziekte of arbeidsongeschiktheid van hun werknemers te maken krijgen. Of veel werkgevers voor de Verzuim-ontzorgverzekering zullen kiezen, is de vraag. De tijd om over te stappen dringt en de beloofde voorlichtingscampagne van MKB-Nederland is er nog niet. 

In december 2018 is een kaderconvenant gesloten tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars met algemene afspraken over de ontwikkeling van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering (VoV) per 1 januari 2020. De bedoeling is dat MKB-werkgevers optimaal worden ontzorgd bij langdurig ziekteverzuim van hun werknemers en dat de werkgever niet voor onverwachte re-integratie kosten komt te staan. Juist omdat ook de re-integratiekosten binnen de VoV gedekt zijn en de werkgever niet voor onverwachte kosten komt te staan en er sprake is van volledige ontzorging voor werkgever en werknemer. De VoV kan aantrekkelijk zijn indien de premieverschillen tussen de conventionele verzuimverzekering met arbocontract en de VoV niet ver uit elkaar liggen.

Eisen aan de VoV

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering moet, naast de dekking van het financiële risico, kleine werkgevers helpen bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

 

In het convenant zijn afspraken gemaakt waaraan de verzekering minimaal moet voldoen:

 

  1. De re-integratiedienstverlening moet gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf (eerste spoor) en buiten het eigen bedrijf (tweede spoor). Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht
  2. Werkgevers mogen niet verrast worden door grote schommelingen in de premie; het effect van het eigen verzuim op de premies is gemaximeerd tot 25% per jaar in geval verzekeraars geen onderscheid maken naar werkgeversgrootte. Als er wel verschil wordt gemaakt in grootte kan dit percentage, afhankelijk van het aantal werknemers, variëren van 5% tot 50%
  3. Bij dreigend langdurig verzuim wordt een casemanager toegewezen die de regie voert over de re-integratie
  4. De verzekering is poortwachterproof, wat betekent dat de verzekeraar een eventuele loonsanctie voor haar rekening neemt, zolang de werkgever zich aan de afspraken houdt over re-integratie
  5. De verzekeraar werkt samen met gecertificeerde arbodiensten, geregistreerde bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en casemanagers

Grote rol voor casemanager

Inmiddels zijn acht verzekeraars klaar om het product op de markt te brengen en hebben de Organisatie voor Vitaliteit Activering en Loopbaan (OVAL) en het Verbond van Verzekeraars een Werkwijzer Casemanagement ontwikkeld. De werkwijzer beschrijft de rol van de casemanager die betrokken is bij de uitvoering van de VoV. De casemanager is de spin in het web tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere professionals zoals interventiedienstverleners. De casemanager regisseert dat het proces wordt uitgevoerd conform de wet- en regelgeving, zorgt dat partijen worden aangehaakt en signaleert en stuurt bij waar dit nodig is. Ten aanzien van de juiste wet- en regelgeving is het van belang dat de casemanager goed inzicht heeft in de beleidsregels ’De zieke werknemer’ die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld.

 

De werkwijzer benoemt nadrukkelijk de casemanager als onafhankelijke professional die een spin in het web is tussen werkgever, werknemer, dienstverleners en verzekeraars. De dienstverlening van de casemanager wordt betaald door de inkomensverzekeraar, die feitelijk dus de opdrachtgever is. De casemanager heeft daarmee een neutrale positie om de procesregie te voeren om de werknemer snel terug te laten keren in het eigen werk of andere passende arbeid. De casemanager VoV heeft niet de bevoegdheid om gezondheidsgegevens uit te vragen of te verwerken. Dat is alleen voorbehouden aan de bedrijfsarts of eventueel een aparte casemanager taakdelegatie die onder auspiciën van de bedrijfsarts werkt, die zich moet houden aan zijn beroepsgeheim. Een casemanager Vov mag niet tevens casemanager taakdelegatie zijn in hetzelfde dossier.

 

De werkwijzer benoemt dat voor de kwaliteitsborging de casemanager VoV geregistreerd moet zijn in een beroepsregister of in dienst moet zijn van een gecertificeerde arbodienst of verzekeraar.

Voorlichtingscampagne blijft uit

Eind november 2019 zou een voorlichtingscampagne van MKB-Nederland van start gaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou deze campagne financieren, maar is naar verluidt nog niet over de brug gekomen. Er zijn mkb-ondernemers die zich zorgen maken over het uitblijven van duidelijke communicatie.  Een overstap kan immers de nodige tijd kosten, omdat de lopende verzekering en wellicht het contract met de arbodienst opgezegd moet worden.

Volgens het Verbond is er echter niet zoveel aan de hand;  de meeste bedrijven sluiten de VoV af via een verzekeringsadviseur en die zijn goed op de hoogte.

Informatie

  • Inkomen
  • EQF 5
  • Donderdag 12 december 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships