Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Hof Den Haag: De vermogensrendementsheffing is niet in strijd met artikel 1 EP.

De vermogensrendementsheffing is niet in strijd met artikel 1 EP.

Belanghebbende stelt dat het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) bij hem te hoog is vastgesteld, omdat zijn vermogen geen rendement van 4% heeft opgeleverd. Hij wil uitgaan van het daadwerkelijk behaalde rendement. Tevens stelt belanghebbende dat hij de vermogensrendements-heffing in strijd acht met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Hof Den Haag oordeelt dat de vermogensrendementsheffing niet in strijd is met artikel 1 EP. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat er slechts sprake is van strijd met dit artikel als het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last. Volgens het hof maakt belanghebbende niet aannemelijk dat aan de cumulatieve criteria van de Hoge Raad is voldaan. Bovendien heeft belanghebbende zelf aangegeven dat de vermogensrendementsheffing bij hem niet tot een excessieve, buitensporige last leidt. Het hoger beroep van belanghebbende is dan ook ongegrond.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten
  • Vrijdag 21 september 2018
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships