Ingehouden AWBZ bijdrage niet als voorheffing verrekenbaar

Een AWBZ verzekerde woont in Duitsland. Op grond van EU Verordening 1408/71 is hij verzekerd in Duitsland. Krachtens art. 28 van deze verordening heeft hij recht op medische zorg in Duitsland. De kosten hiervan komen ten laste van Nederland. Op grond van art. 33 van de verordening mag het orgaan van een lidstaat dat aan iemand een pensioen betaalt een bijdrage inhouden op het pensioen ter dekking van de zorgkosten (art. 69 Zvw). De AWBZ verzekerde wenst het deel van de bijdrage dat overeenkomt met de bijdrage krachtens de AWBZ als voorheffing te verrekenen met de verschuldigde belasting. Hof Den Bosch (18/07/2014, 13/00709) acht dit niet mogelijk. Het feit dat de AWBZ verzekerde krachtens art. 69 Zvw een met de AWBZ-premie overeenkomende bijdrage is verschuldigd, maakt niet dat hij premieplichtig is. De bijdrage is niet aan te merken als premie volksverzekeringen en kan daarom niet als voorheffing verrekend worden met de inkomstenbelasting.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015