Ingezonden bijdrage Het Financieele Dagblad: Werknemerspensioenclaims

Werknemers in de Verenigde Staten leggen (grote collectieve) claims neer bij hun werkgevers! Dus niet bij de uitvoerders, niet bij de adviseurs maar bij de werkgever. De reden is dat zij de werkgevers verwijten niet zorgvuldig (genoeg) de vermogensbeheerders te hebben geselecteerd en/of gecontroleerd. Als de werknemers kunnen aantonen dat ze hierdoor schade hebben ondervonden worden de werkgevers verplicht de gemiste rendementen aan te vullen.

Nu in Nederland de eerste pensioenwoekerpolisclaims aanhangig worden gemaakt zal er ook hier meer aandacht komen voor de vraag of de werkgever wel de juiste keuzes heeft gemaakt als het gaat om de vermogensbeheerder. Of het pensioenfonds. De werkgevers zullen dus onderbouwd moeten aan kunnen tonen dat er geen reden was om te switchen van vermogensbeheerder c.q. uitvoerder.

Er zijn wel twee verschillen met de Verenigde Staten aan te wijzen. Allereerst is het aantal beleggingspensioenverzekeringen hier te lande niet zo hoog als in de VS. Veelal is hier het pensioen nog in de vorm van salaris/diensttijd (eindloon, maar meestal middelloon) toegezegd. Maar ook dan kunnen deze pensioenclaims nog steeds aan de orde zijn. Zoals gesteld, ook het bestuur van het pensioenfonds kan worden aangesproken. Daar waar in de Verenigde Staten de werkgever de verantwoordelijke is, is dat in Nederland dus veel vaker het pensioenfonds(bestuur en/of adviseur)!

Vervolgens hebben we sinds 2008, maar ook pas sinds 2008, de zogenaamde Life Cycle-verplichting. Deze vloeit voort uit de nieuwe Pensioenwet. Dit betekent concreet dat naarmate een werknemer dichter bij de pensioendatum komt de beleggingen moeten worden afgebouwd voor wat betreft het risico. Dus, steeds minder aandelen, en meer vastrentend (obligaties). Als een werknemer hiervan wil afwijken, niet alleen naar meer risicovol, maar ook naar minder risicovol, dan moet de uitvoerder, het bestuur van het pensioenfonds of de verzekeraar, hierover de werknemers eerst adviseren alvorens de switch mag worden doorgevoerd. Dit advies moet op basis van een beleggingprofiel conform de Wet Financieel Toezicht worden verstrekt.
Immers, óók als de werknemer minder risicovol wil gaan beleggen moet hij/zij gewezen worden op het feitelijk onjuiste hiervan. Want als later blijkt dat degenen die wél de Life Cycle hebben gevolgd meer pensioen krijgen, zal de werknemer zich benadeeld voelen. Vandaar ook de wettelijke adviesplicht aan werknemers die minder risicovol willen gaan beleggen. De eerste vonnissen waarbij de werkgever aansprakelijk werd gehouden voor het tekort in de beleggingen zijn al gewezen !

Pensioencommunicatie nieuwe stijl richt zich dus niet alleen maar op informatie over de hoogte van het opgebouwde of op te bouwen pensioen. Uiteraard moet dat ook juist zijn. Maar tevens de keuzemogelijkheden die een werknemer wel of niet kan maken moeten juist en duidelijk gecommuniceerd worden. En zoals u weet: communicatie betekent begrip bij de ontvanger. Anders is het ‘slechts’ informatie, en dát tijdperk hebben we gehad in pensioenland.

Mw. mr. Henny van den Hurk en mr. Theo Gommer MPLA, Gommer & Partners Pensioen Advocaten. Gommer is tevens partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015