Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Instelling Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

De lange termijn voor de afwikkeling van langlopende letselschades blijft zorgelijk. Op verzoek van de minister van Rechtsbescherming stelt de Letselschade Raad een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in.

Aanleiding

De Universiteit van Utrecht heeft onderzoek gedaan naar langlopende letselschadezaken. Uit het onderzoek blijkt dat het in het belang van het slachtoffer is dat langlopende letselschade sneller worden geregeld. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft De Letselschade Raad de aanbeveling gedaan een Kamer LLZ in te stellen. De Kamer LLZ moet op basis van bindend advies beslissingen nemen.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft De Letselschade Raad verzocht de aanbevolen oprichting van een Kamer LLZ in te vullen.

Doelstelling

Het doel van de instelling van de Kamer LLZ is in het belang van de slachtoffers van letselschades eerlijker en sneller af te handelen. De enige reden dat een letselschadezaak lang loopt zou moeten zijn, dat het slachtoffer hierom vraagt omdat de schade nog niet afgewikkeld kan worden.

In afwachting van structurele verbeteringen die het voorkomen van langlopende letselschadezaken verminderen, moet een tijdelijke oplossing zorgen voor een vermindering van het aantal langlopende dossiers. Een van de tijdelijke oplossingen is het instellen van een Kamer LLZ.

De Kamer LLZ

De kamer is onafhankelijk en bestaat in de pilotfase uit vier leden. Elk van hen heeft een juridische achtergrond.

In het belang van alle partijen

Het definitief afwikkelen van dossiers is zowel in het belang van het slachtoffer als van de partijen die de schade moeten vergoeden. Alle partijen hebben belang bij het voorleggen van een langlopende letselschadezaak aan de Kamer LLZ. De kamer biedt laagdrempelige en snelle geschiloplossing. De Kamer roept betrokkenen op zich gezamenlijk bij de kamer te melden voor het snel afwikkelen van een langlopende letselschadezaak door een bindend oordeel van de Kamer LLZ. Aanmelding is alleen mogelijk als alle partijen het hiermee eens zijn. Een dossier kan worden aangemeld als het overeenkomstig de regels van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) langer dan twee jaar loopt.

Pilot

Voor de pilotfase is een Reglement opgesteld dat is opgenomen onder de externe links. 

De leden van de Raad zijn allemaal benoemd voor de duur van de pilotfase. De planning is dat de pilotfase minimaal 10 dossiers omvat.

Als een dossier is goedgekeurd voor behandeling door de Kamer LLZ, wordt binnen 2 weken een datum voor een mondelinge behandeling bepaald. De mondelinge behandeling vindt binnen 8 weken plaats op basis van de door partijen 14 dagen van tevoren ingediende stukken. Als tijdens de mondelinge behandeling geen overeenstemming tussen partijen wordt bereikt, neemt de Kamer LLZ binnen 4 weken een beslissing. Dit kan een eindbeslissing zijn maar ook een deelbeslissing. De Kamer LLZ kan ook besluiten dat zij geen beslissing kan nemen en/of een advies geven hoe de afwikkeling van de zaak op een andere manier versneld kan worden. 

Partijen zijn geen kosten verschuldigd voor de behandeling van de zaak door de Kamer LLZ. Als dat wordt gevraagd geeft de kamer wel een begroting van de kosten die de benadeelde voor de behandeling heeft moeten maken.

Informatie

  • Schade Particulier
  • EQF 5
  • Dinsdag 18 mei 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships