Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Op 18 november jl. is het Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 ter internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit dient enerzijds als informatiebron en anderzijds voor het verzamelen van reacties over de inhoud van het besluit, die desgewenst kunnen worden gebruikt om het besluit verder uit te werken.

De beoogde ingangsdatum van de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) is 1 januari 2021. Vanaf dat moment worden gehuwden en geregistreerde partners die uit elkaar gaan, geconfronteerd met de nieuwe standaard wettelijke verdeelregels, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt.

 

In de Wps 2021 zijn diverse delegatiebepalingen opgenomen, die op basis van dit besluit nader worden uitgewerkt. De belangrijkste bepalingen gaan over de verdeel- en rekenregels en informatieverplichtingen richting beide ex-partners.

Uniforme verdeelmethode

Hoofdregel is dat bij conversie wordt uitgegaan van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen op de scheidingsdatum verminderd met de waarde van de pensioenaanspraken op de huwelijksdatum. Hierbij wordt rekening gehouden met alle elementen die van invloed kunnen zijn op de waardeontwikkeling van het pensioen tijdens de huwelijkse periode (toeslagverlening, kortingen, beleggingsrendementen, kosten en risicopremies).

 

Als de scheiding plaatsvindt na de pensioendatum wordt voor het ouderdomspensioen uitgegaan van de waarde van de ouderdomspensioenuitkeringen op de scheidingsdatum voor zover toe te rekenen aan de huwelijkse periode.

 

Als de pensioenuitvoerder niet over voldoende informatie beschikt om de waarde van de pensioenaanspraken te kunnen vaststellen, bijvoorbeeld doordat de gegevens van de pensioenaanspraken bij aanvang van het huwelijk ontbreken of als de pensioenverdeling over een langere of kortere periode dan de huwelijkse periode plaatsvindt, kan de pensioenuitvoerder de verhoudingsgewijze verdeelmethode toepassen.

Verhoudingsgewijze verdeelmethode

Bij de verhoudingsgewijze verdeelmethode stelt de pensioenuitvoerder het voor de verdeling in aanmerking te nemen pensioen vast door het pensioen op het tijdstip van scheiding te vermenigvuldigen met een factor die gelijk is aan het quotiënt van het aantal huwelijksjaren (of afwijkende periode) en het aantal deelnemingsjaren. Is de aanvang van het deelnemerschap niet te achterhalen, dan stelt de pensioenuitvoerder die datum vast op de datum waarop de tot verdeling verplichte echtgenoot de voor hem geldende minimumleeftijd voor deelname aan een pensioenregeling bereikte, dan wel, indien de pensioenregeling op een later tijdstip werd ingevoerd, de datum van invoering.

Grondslagen bij conversie

De grondslagen voor de conversieberekeningen zijn:

 

  1. Sekseafhankelijke overlevingskansen (pensioenuitvoerder specifiek)
  2. De ervaringssterfte specifiek voor het uitvoeringsorgaan 
  3. Het werkelijk leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen
  4. De vaste rentetermijnstructuur specifiek voor het uitvoeringsorgaan

Informatieverplichtingen

Het tweede deel van het besluit gaat over de informatieverstrekking bij waardeoverdracht en bij de soort pensioenverdeling (conversie, afwijkende verdeling, verevening). In dat kader wordt de informatievoorziening op mijnpensioenoverzicht.nl verbeterd. Voor ouderdoms- en partnerpensioen moet inzicht worden geboden in de gevolgen van de echtscheiding. Het gaat hierbij om het duidelijk weergeven van de feitelijke situatie na het verwerken van de scheidingsafspraken door de pensioenuitvoerder(s).

 

De consultatie sluit op 31 december 2019.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Scheiden & Einde relatie, Pensioen, Echtscheiding
  • Woensdag 27 november 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships