Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Internetconsultatie herziening detacheringsrichtlijn

Het ministerie van SZW heeft op 20 mei 2019 het conceptwetsvoorstel met betrekking tot implementatie herziene detacheringsrichtlijn ter internetconsultatie gepubliceerd. Hierin wordt ook aandacht besteed aan aanvullende pensioenen in de tweede pijler.

Doelstelling is een nieuwe en betere balans te vinden tussen het bevorderen van vrije dienstverrichting in de EU en het zorgen voor een gelijk speelveld enerzijds, en de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers, in het bijzonder de bescherming van de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden anderzijds.

 

Ten aanzien van het begrip “beloning” in artikel 2a van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet Avv) is bepaald dat bijdragen in een pensioenregeling als bedoeld in de Pensioenwet (pensioenpremies) niet tot het beloningsbegrip behoren. Hetzelfde geldt voor

bovenwettelijke socialezekerheidsaanspraken, zoals loondoorbetaling bij ziekte.

 

Wanneer de daadwerkelijke detachering meer dan twaalf maanden bedraagt, geldt dat voor de gedetacheerde werknemers op basis van gelijke behandeling nagenoeg alle toepasselijke arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden gewaarborgd moeten worden die zijn neergelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Na twaalf maanden moet de dienstverrichter voor zijn gedetacheerde werknemers alle verbindend verklaarde bepalingen van diezelfde cao, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op arbeidsvoorwaardelijke pensioenregelingen en procedures, formaliteiten en voorwaarden van de sluiting en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

Iedereen kan zijn of haar reactie op het wetsvoorstel te geven. De internetconsultatie sluit op 17 juni 2019.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Gelijke behandeling
  • Maandag 27 mei 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships