Intrekking vergunning door AFM mogelijk bij wanbetaling toezicht

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) behelst de afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten. Deze kosten moeten door de onder toezicht staande ondernemingen worden opgebracht. Wanneer een onderneming niet voldoet aan zijn verplichte bijdrage in de toezichtkosten, zal dit uiteindelijk neerslaan bij de andere onder toezicht staande ondernemingen. Om te borgen dat alle onder toezicht staande ondernemingen bijdragen aan de financiering van het toezicht, is voorgesteld dat de AFM de bevoegdheid krijgt toebedeeld (artikel 1:104, eerste lid, onderdeel m) van de Wft om tot intrekking van de vergunning over te gaan als een onderneming niet aan de betalingsverplichting voldoet. Pas wanneer de toezichthouder alle acties heeft ondernomen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om de instelling tot betaling te bewegen, en deze acties geen soelaas bieden, mag de toezichthouder overgaan tot het intrekken van de vergunning.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015