Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Invloed verzekerden op beleid zorgverzekeraars versterkt

Verzekerden krijgen meer inspraak in het beleid van zorgverzekeraars zodat dit beleid beter aansluit bij hun wensen. Zorgverzekeraars moeten zorgen voor een permanente verzekerdenvertegenwoordiging en voor inspraak voor alle verzekerden op minstens twee onderwerpen: zorginkoop en klantcommunicatie.

Het is een taak van zorgverzekeraars om de belangen van verzekerden op het gebied van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg zo goed mogelijk te behartigen. Daarom is het belangrijk dat het beleid van zorgverzekeraars aansluit bij de wensen en behoeften van verzekerden. En dat kan alleen als verzekerden hun meningen en wensen kenbaar kunnen maken.

Invloed van verzekerden

In de Zorgverzekeringswet is al opgenomen dat zorgverzekeraars moeten zorgen voor ‘een redelijke mate van invloed’ van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar. Wat hieronder moet worden verstaan, is verder niet uitgewerkt. Verschillende zorgverzekeraars doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een verzekerdenraad. 

De regering is van mening dat de wensen van verzekerden meer centraal moeten staan in het beleid van zorgverzekeraars. Zij komen daarom met wettelijke minimumeisen op het gebied van verzekerdeninspraak. Deze minimumeisen zijn:

  • De zorgverzekeraar moet zorgen voor een adviserende permanente verzekerdenvertegenwoordiging, die bovendien zorgt voor inspraak voor alle verzekerden
  • De zorgverzekeraar moet aan alle verzekerden de gelegenheid bieden om hun meningen en wensen kenbaar te maken over bepaalde beleidsonderwerpen. Minstens het zorginkoopbeleid en het klantcommunicatiebeleid. De zorgverzekeraar en de verzekerdenvertegenwoordiging kunnen samen afspreken dat er ook inspraak is op andere onderwerpen

De verzekerdenvertegenwoordiging moet een juiste afspiegeling vormen van de verzekerdenpopulatie van de verzekeraar. De representativiteit heeft onder meer betrekking op de kenmerken van de vertegenwoordigers, waaronder leeftijd en opleiding. 

De zorgverzekeraar moet in het kader van de nieuwe wet een schriftelijke regeling opstellen waarin is opgenomen:

  • Op welke manieren verzekerden inspraak kunnen geven
  • Hoe de verzekerden worden geïnformeerd over de resultaten van de inspraak
  • Wat met deze resultaten is gedaan

In de inspraakregeling moet worden vastgelegd op welke onderdelen van het beleid inspraak plaats zal vinden.

Zorginkoop

De regering vindt het belangrijk dat de door de zorgverzekeraar ingekochte zorg zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften van de verzekerden. De zorgverzekeraar koopt de zorg immers voor hen in. Daarom is zorginkoop opgenomen als een verplicht onderwerp voor het organiseren van inspraak.

Klantcommunicatie

Ook vindt de regering het belangrijk dat de zorgverzekeraar meer in verbinding staat met zijn verzekerden. De verzekerde zou de weg naar zijn verzekeraar nog beter moeten weten te vinden. Bijvoorbeeld bij vragen over de keuze voor een zorgaanbieder. Hiertoe is een op verzekerden toegesneden klantcommunicatiebeleid onmisbaar. Onder klantcommunicatiebeleid wordt verstaan de wijze waarop de zorgverzekeraar met zijn verzekerden communiceert. Bij inspraak in dit beleid valt onder andere te denken aan het nagaan bij verzekerden op welke manier (bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon, WhatsApp, een online-omgeving) zij graag informatie van de zorgverzekeraar ontvangen of met de zorgverzekeraar willen communiceren.

Inspraakmogelijkheden

De wet schrijft niet voor welke inspraakmogelijkheden zorgverzekeraars moeten bieden of via welke kanalen zorgverzekeraars hun verzekerden moeten informeren over deze inspraakmogelijkheden. Het is aan de zorgverzekeraar - in samenspraak met de vertegenwoordiging van verzekerden - om dit op te nemen in een inspraakregeling. De inspraakregeling moet openbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld op de website van de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om de inspraak van verzekerden op te volgen. Wel verwacht de overheid van het bestuur van de zorgverzekeraar dat zij uitleggen wat er met de inspraak van verzekerden is gedaan.

Ingangsdatum

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Om zorgverzekeraars voldoende tijd te geven om aan de wettelijke eisen te voldoen, wilde de minister in maart 2020 zorgverzekeraars ongeveer zes maanden de tijd geven. Op dit moment (begin december 2020) is de wet nog niet ingegaan.

Informatie

  • Zorg
  • EQF 5
  • Donderdag 10 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships