Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Jurisprudentie serieschade rechtsbijstand

Vorig jaar deed de Geschillencommissie van het Kifid uitspraak in een zaak tegen een rechtsbijstandsverzekeraar. De commissie vond de bepaling over serieschade niet duidelijk en gaf verzekerde het voordeel van de twijfel. Wel stelde de Geschillencommissie vanwege het grote belang voor de bedrijfstak beroep tegen de niet bindende uitspraak open. Daarvan is gebruik gemaakt. De Commissie van Beroep heeft daarover nu een einduitspraak gedaan.

Historie

In 2020 behandelden wij een zaak waarin de Geschillencommissie van het Kifid vaststelde dat de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandsverzekering onvoldoende duidelijk maakte wanneer sprake is van meer conflicten die met elkaar samenhangen. De Commissie van Beroep heeft uiteindelijk een andere mening dan de Geschillencommissie.

De casus

Een verzekerde heeft een gezinsrechtsbijstandsverzekering afgesloten met de volgende bepaling:

‘Het kan zijn dat u meer conflicten hebt die met elkaar samenhangen. Of die dezelfde feiten als oorzaak hebben. Dan zien wij al deze conflicten samen als één conflict. Dit betekent bijvoorbeeld dat u dan recht hebt op één keer het kostenmaximum dat voor dat conflict geldt. Dus niet meer keren.’ Op de verzekering is een kostenmaximum van toepassing van € 12.500 per geschil.

Consument heeft een probleem met zijn bank over de betaling van de verschuldigde termijnen van zijn hypotheek op het woonhuis en geeft de bank een onherroepelijke volmacht de woning te verkopen. Het door de bank ingeschakelde bureau vordert na 10 maanden betaling van de totale achterstand. Als gehele betaling uitblijft wordt de woning in de verkoop gezet. Vervolgens ontstaat een geschil over de aangezegde verkoop van de woning met een te lage verkoopprijs en doet verzekerde een beroep op zijn rechtsbijstandsverzekering. In een kort geding wordt een regeling getroffen en de verkoop van de woning voorkomen. Consument komt zijn afspraken (weer) niet na en de executoriale verkoop van de woning wordt aangekondigd. Een tweede kortgeding wordt aangespannen en de rechter verleent de consument nog 6 weken om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Door het tweede kortgeding komen de totale advocaatkosten boven het kostenmaximum van € 12.500. De rechtsbijstandsverzekering vergoedt niet meer dan een keer dit kostenmaximum. De consument klaagt hierover bij het Kifid.

Zijn de polisvoorwaarden onredelijk bezwarend?

De Commissie van Beroep neemt het oordeel van de Geschillencommissie over dat de serieschadeclausule moet worden aangemerkt als een kernbeding. Dat beding moet buiten beschouwing blijven als:

  • Het beding niet duidelijk en begrijpend geformuleerd is
  • Het beding in strijd is met de goede trouw en het evenwicht tussen verzekeraar en verzekerde aanzienlijk ten nadele van de verzekerde is verstoord

De Commissie van Beroep vindt de formulering van de serieschadeclausule transparant en duidelijk. De Geschillencommissie was van mening, dat niet voldoende duidelijk is omschreven naar welke maatstaven beoordeeld moet worden of conflicten met elkaar ‘samenhangen’. Volgens de Commissie van Beroep geven de polisvoorwaarden hiervoor inderdaad geen maatstaf. Maar dat is, gezien de grote reikwijdte van het begrip ‘samenhangen’ ook niet mogelijk of doenlijk.

De Commissie van Beroep gebruikt een door de Hoge Raad geformuleerd criterium. Bepalend is de betekenis die partijen onder de omstandigheden van het geval redelijkerwijs aan het begrip ‘samenhangen’ mogen toekennen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

Verder vindt de Commissie van Beroep dat het niet alleen aan het oordeel van de verzekeraar ligt hoe de clausule wordt geïnterpreteerd. De Geschillencommissie had dit wel aangenomen. Ook andere argumenten van de Geschillencommissie over onduidelijkheid en niet transparant zijn van de tekst worden door de Commissie van Beroep verworpen. Er is geen reden de voorwaarden in het voordeel van de verzekerde uit te leggen omdat de voorwaarden duidelijk zijn.

Ook het laatste argument in het beroep van de consument wordt door de Commissie van Beroep verworpen. De serieschadeclausule is niet verborgen in de voorwaarden, maar is duidelijk op een logische plek vermeld op een wijze dat een oplettende consument er eenvoudig kennis van kan nemen.

Conclusie

De Commissie van Beroep wijst de klacht van de consument af en stelt haar beslissing in de plaats van de beslissing van de Geschillencommissie.

Informatie

  • Schade Particulier
  • EQF 5
  • Woensdag 17 maart 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships