Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kennis- en ervaringstoets vervalt bij EBV

Eind 2020 werd er een regeringsplan ter consultatie aangeboden: voor het aangaan van een lening voor het treffen van energiebesparende voorzieningen, zou de kennis- en ervaringstoets achterwege mogen blijven. Hiermee moeten huizenbezitters meer gestimuleerd worden om execution only een hypothecair krediet aan te gaan voor verduurzaming van hun woning. Hoewel elke partij die gereageerd heeft op het voorstel hiertegen was, op één partij na, heeft de minister van Justitie besloten het toch in te voeren. De wijziging gaat in op 1 april 2021.

Wijziging inhoudelijk

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, wordt artikel 80e aangepast. Daarin is nu geregeld dat er een kennis- en ervaringstoets gedaan moet worden als iemand zonder advies (“execution only”) een financieel product afneemt. Het geldt overigens niet voor alle financiële producten, maar alleen om:

 • Betalingsbeschermers
 • Complexe producten
 • Hypothecaire kredieten
 • Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of
 • Een bij ministeriële regeling aan te wijzen ander financieel product

Aan deze bepaling worden op 1 april 2021 twee leden toegevoegd:

 1. Een lid dat stelt dat de kennis- en ervaringstoets niet hoeft te worden afgenomen als het om een aanvullend hypothecair krediet gaat:
  1. Van ten hoogste € 25.000 en
  2. Dat aantoonbaar gebruikt wordt voor energiebesparende voorzieningen in een woning en
  3. Aangevraagd is binnen 5 jaar na afsluiten van een al op de woning gevestigd hypothecair krediet en loopt bij dezelfde aanbieder.
   Uit de Toelichting op het besluit is op te maken dat hiermee het oorspronkelijk hypothecair krediet bedoeld wordt, waarmee de woning in eerste instantie is gefinancierd. Dat volgt niet uit deze wettekst, maar wel uit de toelichting
 2. Een lid dat opsomt waaruit de energiebesparende voorzieningen bestaan.
  Die opsomming is gelijk aan de opsomming uit de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Die herhalen wij hier niet. De klant moet deze kosten kunnen aantonen via een offerte en/of bonnetjes van een aannemer

Er waren al nadere regels over de kennis- en ervaringstoets in artikel 80e BGfo. Die verhuizen op 1 april 2021 naar een nieuw artikel 80f, waarschijnlijk voor het vergroten van de leesbaarheid. De verplaatsing wordt niet nader toegelicht.

Achtergrond en motivering van het besluit

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om drempels die huizenbezitters ervaren voor verduurzaming van hun woning, weg te nemen. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat het zonder kennis- en ervaringstoets kunnen sluiten van een aanvullend hypothecair krediet betekent dat zo’n drempel weggehaald is.

De Minister hierover:

“Door het vervallen van de kennis- en ervaringstoets zullen naar verwachting meer aanbieders van hypothecair krediet de verhoging van het hypothecair krediet voor verduurzaming via «execution only» gaan aanbieden en zullen de afsluitkosten voor het verhogen van de hypotheek voor veel consumenten verlaagd worden. Door de lagere afsluitkosten zal de drempel om de hypotheek te verhogen voor verduurzaming, lager worden.”

De Minister betoogt verder dat met de genoemde voorwaarden per definitie geldt dat de voorziening binnen 30 jaar moet zijn terugverdiend (en meestal binnen 10 tot 15 jaar). En dat daarom het risico kleiner is. Hij benadrukt verder dat er ook bij «execution only» altijd een inkomenstoets gedaan moet worden. Ook in dat opzicht blijft de veiligheid volgens hem geborgd.

Besluit gaat in tegen consultatiereacties

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) was de enige partij die gereageerd heeft op de voorgenomen wijziging en daar positief over was. Alle andere partijen vonden het vervallen van de kennis- en ervaringstoets niet in het belang van de klant. Het gaat om Adfiz, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissie Financiële Dienstverlening (CFD), Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP), Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), Stroomversnelling en het Verbond van Verzekeraars.

Enkele partijen betogen dat de klant meer zou hebben aan een ‘verkort advies’ over verduurzaming en de financiering daarvan, waarvoor relatief lage advieskosten in rekening gebracht kunnen worden. De Minister gaat daarover in overleg met marktpartijen en de AFM.

De AFM zelf was ook tegen het schrappen van de kennis- en ervaringstoets. Allereerst omdat deze toets de klant al niets kostte. En ten tweede omdat de AFM de mening niet deelt dat het aangaan van een aanvullend hypothecair krediet risicoloos zou zijn.

Andere partijen hebben diverse andere redenen om kritiek te leveren, zoals de verantwoordelijkheid van de consument om juiste informatie te verstrekken bij deze execution only verhoging van de hypotheek. Toch is de Minister van mening dat alle kritiekpunten via de huidige tekst voldoende is weerlegd.

Informatie

 • Hypothecair Krediet
 • EQF 5
 • Dinsdag 16 maart 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships