Knelpunten kleine pensioenen bijna opgelost

Minister Koolmees van SZW heeft in een brief (15 april 2020) gereageerd op het verzoek van de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars de knelpunten met betrekking tot automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen (€ 497,27 per jaar) en de afkoop van klein nettopensioen op te lossen.

Het gaat daarbij om de volgende twee knelpunten: 

  1.  Automatische waardeoverdracht

Voor automatische waardeoverdracht komen alleen kleine pensioenen in aanmerking die zijn ontstaan door baanwisseling. Kleine pensioenen die zijn ontstaan door collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst, juridische fusie, bedrijfsfusie of splitsing premievrij zijn premievrij blijven staan en komen niet in aanmerking voor automatische waardeoverdracht. Gebleken is dat pensioenuitvoerders in hun administraties (tegen aanvaardbare kosten) niet kunnen onderscheiden wat de ontstaansgrond voor kleine pensioenen is. Zijn ze ontstaan door baanwisseling of anderszins? Dit impliceert dat de pensioenuitvoerders niet kunnen overgaan tot waardeoverdracht van kleine pensioenen.  Het doel van het behoud van de pensioenbestemming van kleine pensioenen enerzijds en het ontlasten van de pensioenadministraties door het samenvoegen van kleine pensioenen anderzijds, wordt daardoor niet gerealiseerd.

Vandaar het verzoek om automatische waardeoverdracht voor alle kleine pensioenen, ongeacht hun ontstaansgrond, mogelijk te maken.

  1. Afkoop kleine pensioenen

Tussentijdse afkoop van kleine nettopensioenen is sinds de invoering van de Wet waardeoverdracht klein pensioen niet meer mogelijk. Hierdoor lopen de deelnemers het risico dat door de relatief hoge uitvoeringskosten wordt ingeteerd op het opgebouwde kapitaal. Vandaar het verzoek om tussentijdse afkoop weer mogelijk te maken, zodat deze vorm van kapitaalvernietiging niet zonder alternatief automatisch plaatsvindt.

Minister Koolmees geeft in zijn reactie aan dat hij bereid is de automatische waardeoverdracht voor ‘alle’ kleine pensioenen, ongeacht hun ontstaansgrond, wettelijk mogelijk te maken per 1 januari 2022. Het verzoek tot uitbreiding van de automatische waardeoverdracht geldt niet voor verzekerde kleine pensioenen in een uitkeringsovereenkomst. De reden hiervoor is de bijbetalingsverplichting voor werkgevers. Met de uitbreiding van de automatische waardeoverdracht zijn zowel de deelnemers (samenvoeging) als de pensioenuitvoerders (kostenbesparing) gebaat.

Pensioenuitvoerders kunnen tot 1 juli 2020 hun voor hun hele pensioenadministratie aan kleine pensioenen, ongeacht de bestaansgrond, een uitvraag doen naar de pensioenuitvoerder waar de (gewezen) weknemer nu pensioen opbouwt bij het Pensioenregister. In beginsel geldt hiervoor een termijn van 1 jaar na beëindiging van de deelneming.

Ten aanzien van een herleving van de tussentijdse afkoop van kleine nettopensioenen houdt minister Koolmees vooralsnog de boot af, omdat hij niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van de evaluatie van nettopensioenen.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Waardeoverdracht
  • Maandag 20 april 2020