Levensverwachting stijgt minder snel dan verwacht

Op 9 september jl. heeft het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd, waarin de meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking is opgenomen.

Voor pensioenuitvoerders is inzicht in de ontwikkeling van de levensverwachting in de toekomst erg belangrijk om een inschatting te kunnen maken van de uit te keren pensioenen, de daarmee samenhangende geldstormen en aan te houden pensioenvermogen.

Uit de nieuwe prognosetafel komt naar voren dat de levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen is afgenomen ten opzichte van de vorige prognosetafel (AG2018). De afneming bij geboorte is ongeveer één jaar en voor een 65-jarige ongeveer een half jaar. Beide afnemingen worden vooral veroorzaakt door verfijningen van het model en in mindere mate door nieuwe sterftedata.

 Levensverwachting bij geboorte in 2021  Levensverwachting 65-jarige in 2021
 Mannen VrouwenMannenVrouwen
AG201890,2 jaar92,7 jaar20,5 jaar23,3 jaar
AG202089,3 jaar 91,7 jaar20,0 jaar22,9 jaar


Hieruit kan geconcludeerd worden dat de levensverwachting in de toekomst weliswaar nog steeds zal toenemen, maar minder snel dan verwacht.

Aangezien de prognosetafel voor veel pensioenuitvoerders als maatstaf voor het vaststellen van de premie en de pensioenreserves wordt gebruikt, is door de minder snelle stijging van de levensverwachting de uitkeringsduur van het pensioen in het algemeen korter. Hierdoor kunnen de pensioenreserves en -premies omlaag.  Bij een rekenrente van 1% kan de pensioenvoorziening met ongeveer 2% omlaag en de pensioenpremies met 2,5% tot 3%.

Daarnaast is onderzocht welk effect de daling van de levensverwachting heeft op de ontwikkeling van de AOW-leeftijd. Op basis van AG2020 zou de AOW-leeftijd (thans 66 jaar en 4 maanden en in 2024 en 2025 gestegen naar 67 jaar) pas in 2030 stijgen naar 67 jaar en in 2042 naar 68 jaar.

In de prognose van de levensverwachting is de impact van het coronavirus buiten beschouwing gelaten, omdat hier nog onvoldoende gegevens bekend zijn.  

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Verslaglegging
  • Maandag 21 september 2020