Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Lijfrente geniet ook na expiratie bescherming van de faillissementswet

Dit bericht betreft een samenvatting van de Rechtbank Limburg.

Op 12 februari 2020 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan (kenmerk C/03/264740 / HA RK 19-115) in een zaak waarbij onder meer het volgende speelde.

Bij vonnis van 27 juni 2017 werd het in 2013 uitgesproken faillissement van A opgeheven. A werd toen toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Ruim vóór het faillissement in 2013 heeft A een kapitaalverzekering met een lijfrenteclausule afgesloten met een looptijd van 1 juli 1985 tot 1 juli 2017.

De opeenvolgende faillissementscuratoren hebben de lijfrenteverzekering gedurende het faillissement niet afgekocht. De lijfrente is geëxpireerd op 1 juli 2017 zonder dat het opgebouwde kapitaal, waarin begrepen een bedrag aan opgebouwde winstdeling (circa 27% van totaal), is geïnvesteerd in een lijfrente. A heeft zijn lijfrente niet omgezet in een ingaande lijfrente, noch verlengd.

A heeft nagelaten de lijfrente te verlengen omdat zijn curator hem er ten tijde van het faillissement van had verzekerd dat de lijfrente als oudedagsvoorziening ongemoeid zou blijven, aldus A.

 

A’s verzoek het opgebouwde lijfrentekapitaal buiten de boedel te laten om het te gebruiken voor de aankoop van een lijfrente als oudedagsvoorziening, heeft de rechter-commissaris in de zaak afgewezen.

Bij beschikking van 14 mei 2019 werd uiteindelijk bepaald dat de op 1 juli 2017 geëxpireerde lijfrenteverzekering van A tot de boedel moet worden gerekend en dat de gelden die zijn vrijgevallen aan de boedel toekomen.

Hiertegen is A in beroep gekomen bij de rechtbank. De rechtbank heeft A’s verzoek opgevat als wens dat het opgebouwde kapitaal geheel buiten de boedel blijft en de bewindvoerder van de rechter-commissaris de opdracht krijgt eraan mee te werken dat A daarmee alsnog een lijfrente kan kopen. Volgens de rechter-commissaris zou de volledige lijfrentepolis buiten beschouwing zijn gebleven als A deze tijdig had verlengd.

De bewindvoerder in de zaak heeft erkend dat de polis bedoeld was als oudedagsvoorziening, maar dat A heeft verzuimd de lijfrente tijdig om te zetten, zodat deze niet langer valt onder de bescherming van artikel 22a Faillissementswet (Fw).

 

De rechtbank deelt het standpunt dat de lijfrenteverzekering bestemd was voor de oudedagsvoorziening. Dit leidt echter niet tot het oordeel dat het hele opgebouwde kapitaal buiten de boedel had moeten blijven indien de polis met toestemming van de rechter-commissaris zou zijn afgekocht.

In A’s situatie is artikel 22a Fw niet meer van toepassing omdat de looptijd van de lijfrente al is verstreken. Afkoop is dus niet meer aan de orde en het opgebouwde kapitaal valt in beginsel in de boedel. De vraag rijst echter of de bescherming van dit artikel analoog moet worden toegepast in de situatie van A.

De rechtbank acht het pertinent onredelijk dat A van het doorbetalen van de lijfrentepremies gedurende het faillissement niet de vruchten zou mogen plukken in de vorm van een analoge toepassing van de bescherming van artikel 22a Fw op dit door hem opgebouwde kapitaal na expiratie van de lijfrente. Die analoge toepassing is aangewezen. De rechtbank past daarbij een verdeelsleutel toe, omdat het voor A onredelijk bezwarend is indien het volledige lijfrentekapitaal in de boedel zou vallen.

Door ook tijdens het faillissement de premie (onverplicht) door te betalen heeft A daarmee een winstdeling opgebouwd van 27% van het bruto opgebouwde kapitaal. De rechtbank acht het in de situatie van A redelijk dat van de netto opbrengst van de lijfrente (bedrag na aftrek van de verschuldigde belastingen en premies) 27% toekomt aan A en 73% aan de boedel toebehoort, waarbij A de wijze en duur van de uitkering zelf mag bepalen.

 

De rechtbank vernietigt de beschikking van 14 mei 2019 van de rechter-commissaris. De uitspraak is op 21 februari 2020 gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Estate Planning, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Toekomstvoorzieningen, Recht: Overig
  • Vrijdag 27 maart 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships