Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Lijfrenten in het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen´

Dti bericht betreft een samenvatting van de lijfrenteperikelen in het ter consultatie aangeboden wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen'.

Op 16 december 2020 is het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' ter internetconsultatie aangeboden. Dit wetsvoorstel strekt tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel, ter uitwerking van het bredere Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners en tot standaardisering van het nabestaandenpensioen.

Het wetsvoorstel beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt (pensioen in de tweede pijler). Het nieuwe pensioenstelsel vraagt om een nieuw fiscaal kader. Het uitgangspunt is dat voor alle pensioenregelingen hetzelfde fiscale kader geldt. De belangrijkste wijziging voor het fiscale kader is dat fiscaal enkel nog wordt begrensd op de premie en niet langer op de opbouw van een uitkering.

Uniforme leeftijdsonafhankelijke premiegrens

Het vorenstaande betekent dat er een uniforme leeftijdsonafhankelijke premiegrens gaat gelden voor iedereen, waarbij de hoogte zodanig zal zijn dat een adequate pensioenopbouw wordt gefaciliteerd. Bij de bepaling van de fiscale premiebegrenzing in het nieuwe pensioenstelsel geldt de randvoorwaarde van budgettaire neutraliteit. Met de voorgestelde premie van 30% is hieraan voldaan. Met die premiegrens wordt de in het pensioenakkoord geformuleerde (maximale) pensioenambitie van 75% middelloon in 40 opbouwjaren (80% bij 42 jaar) ook in het nieuwe pensioenstelsel fiscaal gefaciliteerd.

Harmonisering fiscale behandeling 2e en 3e pensioenpijler

Met het wetsvoorstel wordt ook voorgesteld de fiscale behandeling van de tweede pijler (werknemerspensioen) en derde pijler (lijfrentevoorzieningen) te harmoniseren om te komen tot een arbeidsvormneutraal pensioenkader (zie paragraaf 5.5 van de Memorie van toelichting). Het belang hiervan is toegenomen door de veranderingen in de samenleving richting een meer flexibele arbeidsmarkt. Ondanks het gemeenschappelijke karakter van de tweede pijler (werknemerspensioen) en de derde pijler (individuele aanvullende pensioenvoorzieningen), namelijk het treffen van een oudedagsvoorziening, wordt opbouw van deze voorzieningen fiscaal niet hetzelfde gefaciliteerd. Door fiscale verschillen waar mogelijk weg te nemen tussen de tweede en derde pijler ontstaan meer gelijke mogelijkheden voor fiscaal gefaciliteerde opbouw van een oudedagsvoorziening, ongeacht de arbeidsvorm van belastingplichtigen. De fiscale pensioenruimte voor zelfstandigen wordt hiermee nagenoeg gelijk getrokken aan die van werknemers.

Met het wetsvoorstel wordt voorgesteld om het verschil in fiscale premieruimte tussen de tweede en de derde pijler weg te nemen ten aanzien van oudedagsvoorzieningen. Hiertoe wordt het percentage van de maximale premieruimte in de derde pijler verhoogd naar het niveau dat zal gelden in de tweede pijler voor wat betreft de structurele premiegrens. Dit zal dus 30% bedragen.

Imputatie en meer

Vaststaat dat indien belastingplichtigen reeds een pensioen opbouwen in de tweede pijler, deze opbouw de fiscale ruimte in de derde pijler vermindert (imputatie). De wijze waarop opbouw in de tweede pijler in de derde pijler wordt geïmputeerd wordt nog nader uitgewerkt. Tevens wordt met het wetsvoorstel voorgesteld om de - in te bouwen - AOW-franchise in de tweede en de derde pijler gelijk te trekken. Hiertoe wordt de AOW-franchise die in de tweede pijler geldt, ook in de derde pijler toegepast. Eveneens wordt voorgesteld andere verschillen voor pensioenopbouw in de tweede en de derde pijler weg te nemen waarbij de tweede pijler doorgaans als uitgangspunt zal worden genomen. De wijze waarop deze verschillen worden weggenomen wordt nog verder uitgewerkt.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Estate Planning, Flexiblisering werk & pensioen, Financieel Gezond & Pensioenplanning, Vermogen, Inkomen, Pensioen, Fiscaal: Wet IB, Fiscaal: Overig, Pensioen Fiscaal, Pensioen LB, Pensioen IB-ondernemer
  • Woensdag 23 december 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships