Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Maximale kredietvergoeding omlaag

Op 19 mei 2020 kondigde de minister van Financiën aan dat de maximale kredietvergoeding verlaagd wordt. Nadat banken hun kredietvergoeding (de rente) op roodstand al hadden verlaagd, heeft de minister besloten dat deze verlaging moet gelden voor alle kredietverstrekkers. Hij heeft daartoe wel eerst om advies gevraagd bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud onderzocht de gevolgen van verlaging van die maximale kredietvergoeding op zowel consumenten als kredietverstrekkers. Via publicatie van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) treedt de tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding in werking op 10 augustus 2020.

Aanleiding

Op 1 april werd gedebatteerd over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tijdens dat debat zijn er diverse moties ingediend met het verzoek de rente op leningen te verlagen.

In het Besluit kredietvergoeding is sinds juni 2011 een maximale kredietvergoeding vastgesteld van 12% bovenop de wettelijke rente. Die wettelijke rente is 2%. De maximale kredietvergoeding is in totaal dus 14% volgens dat besluit.

Banken hebben al snel na dat debat uit eigen beweging hun maximale rente op rood staan verlaagd naar 10%.

Ook bieden veel kredietverstrekkers vanwege de coronacrisis al mogelijkheden voor uitstel van betaling.

Minister Hoekstra van Financiën vindt dit goede ontwikkelingen. Toch vindt hij dat er een wettelijke regeling moet komen voor het in rekening brengen van een redelijke rente in deze tijden. Hij heeft daarom het Nibud opdracht gegeven te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van het verlagen van de maximale kredietvergoeding.

Uitkomst onderzoek Nibud

Het Nibud concludeert dat er voor- en nadelen zitten aan het verlagen van de maximale kredietvergoeding.

Nadelen

  • Kleine, kortlopende kredieten zijn mogelijk niet meer kostendekkend als de maximale kredietvergoeding te ver omlaag gaat. Er bestaat een kans dat deze kredieten dan helemaal niet meer aangeboden worden, waardoor mensen deze niet meer kunnen afsluiten. Dit terwijl het voor sommige consumenten juist een uitkomst is om via dergelijke kredieten toch noodzakelijke goederen aan te kunnen schaffen.
  • Ook zou een sterke verlaging van de maximale kredietvergoeding invloed hebben op kredietverstrekking door gemeentelijke kredietbanken. Kredietbanken bieden sociale leningen aan mensen die bij commerciële kredietaanbieders niet terecht kunnen en helpen mensen met problematische schulden. Dat is een belangrijke maatschappelijke functie.

Voordelen

  • Verlaging van de maximale kredietvergoeding is een goed middel om consumenten beter te beschermen tegen de hoge kosten van krediet.
  • Veel consumenten die in de problemen zijn gekomen als gevolg van kredieten, hebben die problemen omdat ze een kortlopend klein krediet hebben (of meerdere daarvan). En juist die kredieten hanteren vaak de hoogst toegestane rente. Denk hierbij vooral aan goederenkredieten (verzendhuiskredieten). De AFM heeft eerder al geconstateerd dat juist dit soort kredieten de grootste veroorzakers zijn van grote betalingsproblemen, die daardoor kunnen leiden tot problematische schulden.

Besluit minister

De voor- en nadelen afwegend, besluit de minister de maximale kredietopslag bovenop de wettelijke rente te verlagen van 12% naar 8%. Daarmee wordt de maximale kredietvergoeding dus 10% (vanwege de 2% wettelijke rente).

Deze maximale kredietopslag is volgens de minister een goede balans tussen de voor- en nadelen. Allereerst worden banken hierdoor niet geraakt, omdat ze de maximale kredietvergoeding zelf al verlaagd hadden naar 10%.

Ook gemeentelijke kredietbanken worden hierdoor niet geraakt, omdat uit onderzoek blijkt dat zij gemiddeld 6,5% rente in rekening brengen. Deze kredietbanken wijken daar niet zo zeer vanaf dat ze boven die 10% uitkomen.

Inwerkingtreding

De verlaging van de maximale kredietvergoeding gaat in op 10 augustus 2020 (3 weken na publicatie in het Staatsblad).

De verlaging geldt in ieder geval tot en met 1 maart 2021.

Onderzocht wordt of deze termijn verlengd moet worden met 6 maanden, als de omstandigheden daarom vragen.

De verlaging geldt alleen voor:

  • Vanaf deze datum afgesloten kredieten en
  • Heropnames van doorlopende kredieten binnen de kredietlimiet

Dit laatste betekent wel een administratieve last voor kredietverstrekkers met een huidige kredietvergoeding boven het maximum. Zij zullen het DK administratief moeten splitsen in een deel (het uitstaand saldo) voor 10 augustus 2020 en daarna, omdat er dan een lagere kredietvergoeding moet worden gerekend voor alle opnames na deze datum.

Voor kredieten die in de periode tussen 10 augustus 2020 en 1 maart 2021 worden afgesloten, blijft de maximale kredietvergoeding 10%, dus ook nadat deze periode is verstreken. Consumenten die een krediet hebben afgesloten worden dus niet na 1 maart 2021 ineens geconfronteerd met een renteverhoging.

Oproep en aankondiging

De minister roept kredietverstrekkers in zijn brief van 18 mei 2020 op om goed te (blijven) kijken naar wat zij kunnen doen om consumenten tegemoet te komen. Hij vraagt kredietaanbieders te kijken naar wat mogelijk is binnen de wettelijke kaders voor verantwoorde kredietverstrekking. Hij hoopt daarmee op zelfregulering.

De minister doet echter ook een aankondiging. Eind 2019 werd al duidelijk dat kredieten met een hoge kredietvergoeding hem stoorden, vooral omdat deze kortdurende kleine kredieten consumenten vaak in de problemen brengen.

Verzendhuizen die dergelijke kredieten in de vorm van koop op afbetaling aanbieden, staan sindsdien al onder verscherpt toezicht. Hij wil de periode vanaf nu tot 1 maart 2021 gebruiken om te onderzoeken of hij de maximale kredietvergoeding niet permanent omlaag kan of moet brengen. De huidige maximale kredietvergoeding (los van dit besluit) is bovendien al sinds 2006 niet meer gewijzigd, terwijl de rentes sterk omlaag zijn gegaan. 

Een extern bureau gaat dit onderzoeken. Voor 1 maart 2021 informeert de minister ons of de maximale kredietvergoeding permanent omlaag kan.

Informatie

  • Consumptief Krediet
  • EQF 5
  • Dinsdag 21 juli 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships