Melding Wvbp Open boek voor leden Raad van Toezicht, niet voor VC

Volgens de Wvbp en Code Toezicht van het VITP dient het IT orgaan in de vorm van een Raad van toezicht te worden gevormd via benoeming voor meerdere jaren met rooster van aftreden. Over de benoeming van leden van een VC wordt in de wet niets geregeld, maar DNB heeft aangegeven dat leden van een VC niet hoeven te worden benoemd en dientengevolge alleen zullen worden getoetst, wanneer zij daar aanleiding voor zien.

Hoewel de wetgever geen regels heeft gegeven voor de bemensing van een VC heeft de VC sector de mogelijkheid om in een eigen code regels te formuleren die aan tekortkomingen van de huidige VC praktijk tegemoet komen. Bij de evaluatie door DNB van de VC toezichtpraktijk werd in verband met de bemensing verwezen naar gebrekkige continuiteit en invloed van besturen op de samenstelling.

De benoemingen van RvT leden dienen, net als voor bestuursleden, plaats te vinden volgens termijnen en een rooster van aftreden. Daarmee is de continuïteit van de leden van het IT orgaan gewaarborgd. Dit is een belangrijke versterking ten opzichte van het huidige VC toezicht, waarbij een externe partij voor elke ‘ronde’ een VC bemenst met wisselende onafhankelijke deskundigen.

Het staat de besturen en de VC sector (cq. ondersteunende bestuurs- en VC-bureaus en governance stichtingen, VITP) vrij om gezamenlijk te zoeken naar wegen om de bestaande VC praktijk verder te versterken. Zij kunnen er voor kiezen om hun VC contracten in onderling overleg aan te passen om de nodige versterking te realiseren. Een belangrijke stap zit hem in het afsluiten van meerjarige contracten met benoemde toezichtprofessionals volgens een ‘rooster van aftreden’. Dit biedt de mogelijkheid voor een duidelijke communicatie en waarborgen naar het Verantwoordingsorgaan waar de VC uiteindelijk aan rapporteert. Op deze wijze ingericht kan de relatie met het VO en continuïteitswaarborgen die via benoeming in een RvT goed zijn geregeld, ook naar de VC praktijk worden vertaald. De VC Oude Stijl wordt daarmee omgevormd tot een meer permanent IT orgaan. Deze VC Nieuwe Stijl komt qua continuïteit, communicatie mogelijkheden, relatie met VO en kritisch gehalte sterk overeen met een RvT, echter zonder de ‘doorzettingsmacht’ die via benoeming en ontslag, die alleen aan een RvT toekomt. Hiermee kan aan DNB, bij haar volgende evaluatie van het toezicht in de sector, worden aangetoond dat deze VC Nieuwe stijl een toekomstbestendig alternatief is voor een groot aantal fondsen waarvoor een RvT niet de geëigende toezichtvorm is.  

Met inzet van betrokkenen; VITP, VC bureaus, bestuursbureaus en externe bestuursondersteunende organisaties, zou de komende periode de VITP Toezichtcode verder kunnen aangevuld en ‘best practice’-VC contracten worden uitgewerkt. 

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015