Nieuw Dagloonbesluit door wijzigingen WW in Wwz

Het Besluit van 09/04/2015 tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen i.v.m. met het wijzigen van de Werkloosheidswet door de Wet werk en zekerheid is in de Staatscourant gepubliceerd. Op grond van de WW, zoals deze luidde voor inwerkingtreding van de Wwz, werd het dagloon bepaald op grond van het loon dat een werknemer had verdiend in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos was geworden. Dat kon echter niet representatief zijn voor hetgeen een werknemer gemiddeld per dag had verdiend in het laatste jaar voordat hij werkloos werd, bijvoorbeeld omdat hij slechts kort in de betreffende dienstbetrekking had gewerkt. Dit kon tot onrechtvaardige uitkomsten leiden. Besloten is dat het dagloon voor de reguliere WW-uitkering voortaan zal worden berekend door het loon dat genoten is in alle dienstbetrekkingen gedurende de referteperiode van een jaar voorafgaande aan het intreden van de werkloosheid, te delen door 261 dagen. Gevolg: degenen die in de referteperiode in totaal hetzelfde loon hebben verdiend, hebben hetzelfde dagloon.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Woensdag 6 mei 2015