Nieuwe handreiking gederfd of te derven loon

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft een nieuwe handreiking gederfd of te derven loon gepubliceerd (versie 8 mei 2012). De nieuwe handreiking is een uitbreiding van versie van 7 december 2010. De nieuwe handreiking bevat een extra onderdeel (onderdeel 4), waarin is opgenomen dat de toepassing van de stamrechtvrijstelling niet mogelijk is als het gaat om schadevergoedingen die worden verstrekt terwijl de dienstbetrekking voortduurt. Daarbij kan worden gedacht aan compensaties voor loonsverlagingen of verslechteringen van de toekomstige pensioenopbouw. Ook de compensatie die een nieuwe werkgever verstrekt als een nieuwe werknemer afziet van zijn wettelijk recht op waardeoverdracht om zodoende de bijbetalingsproblematiek af te wenden, valt niet onder de stamrechtvrijstelling.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015