Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuws Prinsjesdag Inkomen

Op 15 september 2020 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2021 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de voor Adviseurs Inkomen meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen, voor zover deze nog niet in het artikel ‘Nieuws Prinsjesdag Basis’ voorkomen. De dagen na Prinsjesdag zijn er stevige discussies over de inhoud geweest (de Algemene Politieke Beschouwingen). De uitkomst van deze discussies is nog niet in dit artikel opgenomen. Ook later in het wetgevingsproces kan er nog veel gewijzigd worden.

Arbeidsmarkt

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)

In het pensioenakkoord is de afspraak gemaakt dat werkgevers in overleg met het kabinet zullen onderzoeken in hoeverre binnen de Wtl tot een effectievere invulling gekomen kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat de bezuiniging in de Wtl, om het afremmen van het verhogen van de AOW-leeftijd gedeeltelijk te financieren, ongewijzigd moet blijven. Ook blijft het huidige Wtl-instrumentarium uitgangspunt. Uitkomst van de gesprekken met werkgevers is dat het LIV wordt omgevormd tot een loonkostenvoordeel voor potentieel kwetsbare jongeren (LKV jongeren). Daarnaast wordt het LKV banenafspraak structureel. Zo worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Er wordt nog onderzocht wat de vroegst mogelijke termijn van invoering kan zijn. 

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)

In 2021 worden er voorbereidingen getroffen door UWV en DUO voor de uitvoering van het STAP-budget. Het STAP-budget is een uitgavenregeling, ter vervanging van de fiscale aftrek scholingsuitgaven, waarmee ieder Nederlander in staat wordt gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Naar verwachting gaat het STAP-budget van start per 1 januari 2022.

Transitievergoeding bedrijfsbeëindiging MKB

Met ingang van 2021 hebben ook (kleine) werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of ziekte, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Ook als de werkgever komt te overlijden en dit leidt tot bedrijfsbeëindiging kan de betaalde transitievergoeding voor compensatie in aanmerking komen. 

Breed offensief

Om de arbeidskansen van mensen met een beperking te vergroten heeft het kabinet een zogenaamd breed offensief gelanceerd. Dit bevat verschillende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Belangrijke onderdelen zijn het vereenvoudigen van de inzet van het instrument loonkostensubsidie, het bevorderen van ondersteuning op maat, en het lonender maken van werken voor mensen met een beperking. Voor een aantal van de voorstellen is wetswijziging noodzakelijk. Het daartoe strekkende wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet (uitvoeren Breed Offensief) zal eind 2020 verder worden behandeld. Ook het wegnemen van administratieve knelpunten bij de no-riskpolis (met name bij samenloop van de no-riskpolis met een loonkostensubsidie) is onderdeel van deze voorgestelde wetgeving. Het streven is dat het wetsvoorstel op 1 juli 2021 wordt ingevoerd. Ook is er een voorstel om een gedeelte van de inkomsten van mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken vrij te laten. Tot slot is er een budget om in overleg met gemeenten tot doelmatige maatregelen te komen om de positie van deze zwakkeren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

De banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 2013 heeft tot doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen bij reguliere werkgevers en is inmiddels onderdeel van het Breed offensief. Met de sociale partners is afgesproken in 2025 125.000 extra banen voor deze doelgroep te creëren. De opgave voor markt en overheid tot en met 2019 was om 55.000 extra banen te realiseren; 40.000 in de sector markt en 15.000 in de sector overheid. De totaaldoelstelling van 55.000 banen is met 61.615 extra banen ruim gehaald. Met 51.829 banen heeft de sector markt de doelstelling van 40.000 banen ook ruim gehaald. Helaas hebben de overheidswerkgevers de doelstelling ook in 2019 niet gehaald. Ten opzichte van de nulmeting heeft de sector overheid 9.786 extra banen gerealiseerd. Het resultaat van de sector overheid over 2019 geeft dus geen aanleiding om de quotumregeling te deactiveren. Inmiddels heeft de staatssecretaris een voorstel om de wet te vereenvoudigen aangekondigd (ook de naam wordt vereenvoudigd: het wordt nu Wet banenafspraak) , waarbij er geen onderscheid meer gemaakt zal worden tussen overheid en markt en er naast boetes ook beloningen mogelijk zijn voor bedrijven, die meer dan gemiddeld presteren. De wet Deactivering en uitstel quotumheffing (van kracht sinds 1 januari 2020) regelt inmiddels dat de quotumheffing opgeschort is tot uiterlijk 1 januari 2022.

Voortgang opvolger wet DBA?

Opvallend is dat In de stukken rond Prinsjesdag niets te lezen valt over de per streefdatum 1 januari 2021 aangekondigde opvolger van de wet DBA. 

Ziekte en Arbeidsongeschiktheid

WIA-criterium voor werknemers met loonkostensubsidie

UWV en SZW zijn in gesprek over de criteria om in aanmerking te komen voor de WIA voor werknemers die met loonkostensubsidie werken in de Participatiewet en vervolgens ziek worden. Voor deze groep geldt namelijk dat zij volgens de criteria van de WIA altijd volledig arbeidsongeschikt zijn, omdat er getoetst wordt of zij functies kunnen vervullen tegen minimaal het minimumloon. Dat is per definitie niet het geval, waardoor de uitkomst van de WIA-beoordeling (volledig arbeidsongeschikt) geen recht doet aan hun feitelijke mogelijkheden om te participeren. In he najaar van 2020 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het vervolg. Een aanpassing in de criteria zal op zijn vroegst plaats kunnen vinden per 1 januari 2022, een jaar later dan gemeld in de begroting van 2020.

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

Met het wetsvoorstel ‘RIV-toets UWV door arbeidsdeskundigen’ wordt geregeld dat in 2021 het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toetsing van het re-integratieverslag (RIV) door UWV. De RIV-toets zal in 2021 volledig uitgevoerd worden door arbeidsdeskundigen van UWV. Als werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd die passend zijn bij het medisch advies van de bedrijfsarts, kan een RIV-toets niet meer leiden tot een sanctie. Hiermee wordt onzekerheid voorkomen over het te voeren re-integratietraject voor werkgever en werknemer.

Onderzoeken no-riskpolis

Er lopen verschillende onderzoeken naar de no-riskpolis. Zo wordt onderzocht hoe de bekendheid van de no-riskpolis vergroot kan worden. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de no-riskpolis eventueel uit te breiden naar een groep chronisch zieken die weliswaar een hoger risico op verzuim heeft, maar niet onder de no-riskpolis valt. De Tweede Kamer wordt voor de zomer 2021 geïnformeerd over de uitkomsten van deze onderzoeken.

Ouderschap

Wet arbeid en zorg

Naar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk en de betreffende Europese richtlijn worden in 2021 voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de Wet betaald ouderschapsverlof die in augustus 2022 ingaat. Ook wordt de doelgroep van het geboorteverlof uitgebreid met partners uit de categorie niet-verzekerde werknemers. In genoemde wet is dit nader uitgewerkt. Naar verwachting wordt het wetgevingsproces in 2021 afgerond.

Verzamelwet kinderopvang

Het kabinet gaat de Wet kinderopvang op enkele punten aanpassen. Zo wordt het recht op kinderopvangtoeslag uitgebreid voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente Wlz-indicatie heeft. De reden hiervoor is dat deze partner niet kan werken en vanwege de eigen zorgbehoefte ook niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Daarnaast wordt de werkloosheidstermijn van de kinderopvangtoeslag voor zwangere vrouwen verlengd. Als de vrouw werkloos raakt rondom de uitgerekende datum van bevalling, houdt het huishouden langer recht op kinderopvangtoeslag. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2021.

Verhoging kindbedrag WKB vanaf het 3e kind

In het kindgebonden budget wordt het kindbedrag dat ouders ontvangen vanaf het 3e kind verhoogd met € 617. Deze maatregel draagt bij aan de kabinetsinzet om de kans op armoede bij gezinnen met kinderen te verlagen.

Informatie

  • Inkomen
  • EQF 5
  • Maandag 21 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships