Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuws Prinsjesdag Pensioen

Op 15 september 2020 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2021 bekendgemaakt. In dit artikel vatten we de voor medewerkers in de pensioenwereld meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen. De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid. In de loop van 2021 zullen grotere thema’s, zoals het Pensioenakkoord of opnieuw een nieuwe box 3-belasting mogelijk meer vorm krijgen.

In de Prinsjesdagberichten voor Basis en Vermogen, heeft u al kennis kunnen nemen van veel algemene voorgenomen maatregelen. Hoewel die ook voor de adviseur Pensioen van belang kunnen zijn, herhalen we die hier niet. In dit artikel beperken we ons tot een nadere uitwerking van bepaalde plannen die voor u relevant kunnen worden.

Troonrede – uitwerking Pensioenakkoord vergt lange adem

Naar echte pensioenmaatregelen is het behoorlijk zoeken in de miljoenennota. Dit was ook te verwachten aangezien de ‘grote pensioenmaatregelen’ reeds zijn vastgelegd in het Pensioenakkoord. In de Troonrede noemt de Koning dit akkoord, omdat het een richtinggevende keuze zal zijn in de noodzakelijke solidariteit tussen jong en oud. Net als het Klimaatakkoord.

De Koning: “De uitwerking en uitvoering van beide akkoorden vraagt een lange adem. Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter. Door nu te hervormen, kan er straks voor iedereen een goed pensioen zijn. De regering hoopt in 2021 het wetsvoorstel voor de vernieuwing van het pensioenstelsel in te dienen.”

Wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag ineens

Naast de fiscale voorstellen, die relevant zijn voor elke adviseur, is er geen concreet plan omtrent Pensioen benoemd tijdens Prinsjesdag. Wel is er ruim een week voor Prinsjesdag 2020 het wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag ineens ingediend, waardoor:

  • Werknemers tot drie jaar voor hun pensioenleeftijd (deels) betaald kunnen stoppen met werken, zonder dat de werkgever hiervoor een ‘boete’ moet betalen
  • Werknemers tot 100 weken (nu nog 50 weken) bij hun werkgever verlof kunnen sparen
  • Pensioengerechtigden op de pensioendatum maximaal 10% van hun pensioen ineens kunnen opnemen. Dat geldt ook voor derde pijler voorzieningen, zoals lijfrenten. Dit zal niet eerder ingaan dan in 2022

Aan dit wetsvoorstel wordt ook op Prinsjesdag gerefereerd.

Met name dit wetsvoorstel betreft natuurlijk échte pensioenmaatregelen en vloeit voort uit het Pensioenakkoord.

We beperken ons hier tot een meer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van het wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag ineens.

Drempelvrijstelling RVU

Deze tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing maakt het (tijdelijk) mogelijk dat

werkgevers zonder strafheffing hun oudere werknemers de mogelijkheid kunnen bieden om alsnog eerder te stoppen met werken. Zeker in het licht van de discussie rondom de stijgende AOW-leeftijd is dit een welkome versoepeling voor werkgevers en werknemers.

De maximale vrijgestelde RVU-uitkering wordt gekoppeld aan het bedrag van de AOW-uitkering. Het zal moeten gaan om een regeling voor uitkeringen over een periode van maximaal 36 maanden. Deze periode eindigt bovendien bij het bereiken van de AOW-leeftijd. In het voorstel gaat men uit van een bedrag van € 1.767 bruto per maand. Bij een hogere RVU is de werkgever over het overschot 52% pseudo-eindheffing verschuldigd. Deze vrijstelling zal tijdelijk zijn en per 31 december 2025 vervallen.

Verruiming verlofsparen

Het wetsvoorstel bevat ook een verruiming van het verlofsparen. De fiscale ruimte voor de fiscaal gefaciliteerd sparen van bovenwettelijk verlof gaat van 50 naar 100 weken. De vraag is wel of deze maatregel heel veel toegevoegde waarde heeft in de hele discussie rondom ‘eerder stoppen met werken’. De meningen hierover zijn verdeeld.

Afkoop pensioenaanspraken

Het belangrijkste onderdeel van het wetsvoorstel is echter de mogelijkheid om op pensioendatum tot maximaal 10% van de waarde van de pensioenaanspraken te mogen afkopen. Als hiermee voorzichtig genoeg wordt omgesprongen kan dit voor een aantal mensen een aantrekkelijke optie zijn. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek of de studie van een kind. Als iemand kiest voor het bedrag ineens, is gekozen om deze maatregel niet toe te staan in combinatie met de reeds bestaande hoog-laag constructie waarbij eerst wat meer en daarna wat minder pensioen kan worden ontvangen zolang dit alles maar binnen een bandbreedte van 100:75 geschiedt. De gedachte hierachter, aldus het wetsvoorstel, is die van een zorgplicht: een combinatie van een bedrag ineens èn een hoog-laagconstructie, zou kunnen leiden tot een te laag pensioeninkomen na de hoge periode van uitkeringen. Veel partijen zijn teleurgesteld over het ontbreken van de mogelijkheid de twee regelingen te combineren. Uit berekeningen blijkt dat de hoog-laagfaciliteit nagenoeg hetzelfde oplevert als de 10% afkoop, alleen dan verspreid over een aantal jaren. De pensioengerechtigde zal dus moeten kiezen welke variant het beste in zijn of haar financiële plaatje past.

De afkoopmogelijkheid moet niet alleen gaan gelden voor pensioenaanspraken, maar ook voor het bevroren pensioen in eigen beheer, het nettopensioen, de nettolijfrente en oudedagsvoorzieningen opgebouwd in de derde pijler, zoals een lijfrenteverzekering. Vreemd genoeg geldt de mogelijkheid dan weer niet voor de DGA die zijn eigen beheer pensioen heeft omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV). Deze ODV is immers noch aan te merken als een tweede pijler, noch als een derde pijler voorziening. Alhoewel in de Memorie van Toelichting in wordt gegaan op het feit dat de mogelijkheid niet voor de ODV geldt, blijft het vreemd. Overigens kan een ODV fiscaal gefacilieerd worden omgezet in een lijfrente en zou op deze manier alsnog van de 10% afkoopmogelijkheid gebruik kunnen worden gemaakt.

Informatie

  • Pensioen
  • EQF 5
  • Donderdag 17 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships