Ontslagrecht terug bij af

In Nederland zijn er drie routes bij ontslag. Werkgever en werknemer komen er samen uit. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter. In de regel volgt dan een ontslagvergoeding, die op grond van de kantonrechtersformule wordt vastgesteld. De ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule is gelijk aan A x B x C, waarbij A gelijk is aan de gewogen gemiddelde dienstijd en B het bruto inkomen per maand. Factor C is een correctiefactor, die in de regel 1 bedraagt. Bij ontslag via het UWV is in beginsel geen sprake van een ontslagvergoeding. Gaat de werknemer vervolgens in hoger beroep dan wordt de ontslagvergoeding door een van de vijf Gerechtshoven die ons land rijk is, vastgesteld. In de praktijk blijkt dat de Gerechtshoven de ontslagvergoeding op verschillende wijze vaststellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende varianten op de kantonrechtersformule. Volgens de Hoge Raad moeten de Gerechtshoven een ontslagvergoeding vaststellen die in lijn is met de geleden schade, die per geval afzonderlijk bepaald moet worden en niet op basis van allerlei afgeleiden van de kantonrechtersformule

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015