Ontvangen pgb-gelden zijn geen resultaat uit overige werkzaamheden

Hof Den Bosch heeft op 22 augustus 2019 (publicatie 8 november 2019) uitspraak gedaan of de door een zoon van zijn vader ontvangen pgb-gelden belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden zijn.

De vader van belanghebbende heeft een persoonsgebonden budget (pgb). Op de ‘PGB Verantwoordingsformulieren’ staat vermeld dat aan belanghebbende als zorgverlener bedragen zijn uitbetaald voor persoonlijke verzorging, individuele begeleiding en verpleging. De pgb-gelden zijn door vader op een door belanghebbende geopende bankrekening gestort. Deze rekening wordt (vrijwel) alleen gebruikt voor storting van deze pgb‑gelden.

 

Volgens de inspecteur zijn de op de bankrekening gestorte pgb-gelden voor belanghebbende resultaat uit overige werkzaamheden. De inspecteur stelt dat aannemelijk is dat belanghebbende zorgwerkzaamheden heeft verricht, wat belanghebbende betwist. Volgens belanghebbende had hij daar naast zijn opleiding en bijbaan geen tijd voor en bovendien was hij daartoe niet bereid.

 

Hof Den Bosch overweegt dat de inspecteur aannemelijk moet maken dat belanghebbende werkzaamheden in het economische verkeer heeft verricht gericht op het behalen van geldelijk voordeel en dat belanghebbende in verband daarmee inkomsten uit het pgb van zijn vader heeft ontvangen.

Gelet op de geloofwaardige verklaring van belanghebbende en de feiten en omstandigheden acht het hof het echter aannemelijk dat belanghebbende niet op de hoogte was van de vermoedelijk door zijn vader gepleegde pgb-fraude. Niet aannemelijk is dat eventuele arbeid was gericht op het behalen van geldelijk voordeel. Er is geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden genoten.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Woensdag 13 november 2019