Ontwerpbesluit van de Wet Versterking Bestuur Penisoenfondsen

Het besluit bevat nadere regels voor verschillende onderwerpen, die samenhangen of direct voortvloeien uit de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daarnaast bevat het nadere regels voor het niet uitvoerend deel van het bestuur in een omgekeerd gemengd model en voor de Raad van Toezicht.
Het ontwerpbesluit leidt tot wettelijke verankering van de Code Pensioenfondsen, die de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid op 16 september jl. hebben gepresenteerd.

In het ontwerpbesluit is ook een passage opgenomen over waardeoverdracht. Een ontvangende pensioenuitvoerder moet nu nog binnen één maand na herleving van de plicht tot waardeoverdracht een verzoek tot opgave van informatie bij de overdragende pensioenuitvoerder doen. Deze periode wordt verlengd tot drie maanden. Hiermee wordt tegengegaan dat informatie wordt opgevraagd die vervolgens niet gebruikt kan worden, omdat de plicht tot waardeoverdracht inmiddels is opgeschort.

Informatie

  • Governance, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015