Ook al is sprake van gelijke stem, toch dienstbetrekking

Uitsluitend de leden van de studentenvereniging verrichten voor haar werkzaamheden. Na controle acht de Belastingdienst een dienstbetrekking aanwezig. Anders dan Rechtbank Haarlem is Hof Amsterdam (10/07/2014, 12/0579) van oordeel dat sprake is van een gezagsverhouding. De vereniging is bevoegd aanwijzingen te geven hoe de werkzaamheden moeten worden verricht, de medewerkers verplicht zijn de verstrekte aanwijzingen op te volgen en de vereniging verplicht was  voor de geleverde prestaties te betalen. De structuur van de vereniging vertoont overeenkomsten met een maatschap. De medewerkers vervullen volgens het hof  twee rollen:de rol van (mede) beleids/kaderbepalers en degenen die de werkzaamheden dienen te verrichten, noodzakelijk om de onderneming draaiende te houden. In die laatste hoedanigheid acht het hof een gezagsverhouding aanwezig tussen de vereniging als werkgever en de medewerkers als werknemers. De vereniging draait alsnog op voor de sociale verzekeringspremies.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015