Op pensioen ingehouden AWBZ-bijdrage is niet als voorheffing verrekenbaar

Een inwoner van Duitsland is op grond van Verordening 1408/71 verzekerd in Duitsland. Hij heeft recht op medische zorg in Duitsland. De kosten van deze zorg komen ten laste van Nederland. Op grond van art. 33 van de verordening mag het orgaan van een lidstaat dat aan iemand een pensioen betaalt een bijdrage inhouden op het pensioen van een pensioengerechtigde ter dekking van de kosten van de zorg. In Nederland is dit geregeld in art. 69 Zvw. Belanghebbende wenst het deel van de bijdrage dat overeenkomt met de bijdrage krachtens de AWBZ als voorheffing te verrekenen met de verschuldigde belasting. Hof Den Bosch (2014/2358) heeft geoordeeld dat dit niet mogelijk is. Het enkele feit dat belanghebbende krachtens art. 69 Zvw een met de AWBZ-premie overeenkomende bijdrage is verschuldigd, maakt niet dat hij premieplichtig is. De bijdrage is niet aan te merken als premie voor de volksverzekeringen en dus niet als voorheffing verrekenbaar met de inkomstenbelasting. De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard (Hoge Raad 20 maart 2015, 14/04096).

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 10 april 2015