Participatiewet in werking getreden

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Werkgevers moeten er voor zorgen dat voldoende jonggehandicapten (Wajong), WSW’ers en bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Het UWV zal vaststellen of iemand al dan niet in staat is het minimumloon te verdienen. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken zodat een baan beter bereikbaar wordt voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers betalen het loon aan de werknemer volgens de geldende arbeidsvoorwaarden. Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon, ontvangt de werkgever een loonkostensubsidie van de gemeente. De rol van werkgevers is cruciaal in de uitvoering van de Participatiewet. De wet schrijft voor dat zij verplicht zijn een nader te bepalen aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Mocht dit niet lukken, dan kunnen boetes het gevolg zijn.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015