Pensioen DGA en scheiding

Inmiddels eindigt een op de drie huwelijken in een echtscheiding. Dit percentage zal bij de DGA wel niet veel lager liggen. Indien de DGA zijn pensioen opbouwt in de eigen onderneming is de toepassing van alle wettelijke regels erg complex. Dit bewijst de casus die onlangs speelde bij Rechtbank Zutphen wel.In de pensioenbrief van de DGA is een bepaling opgenomen ten aanzien van het eindigen van de opbouw door het einde van het dienstverband. De opgebouwde pensioenaanspraken zullen dan zoveel mogelijk worden aangepast aan de prijsindex van het CBS.In artikel 3 van de WVPS is opgenomen hoe het te verevenen pensioen bepaald dient te worden. Er wordt dan uitgegaan van de fictie dat het dienstverband op de echtscheidingsdatum geeindigd is. Verder bepaald artikel 3 dat een indexatie van een ingegaan pensioen ook geldt voor het deel dat toekomt aan de vereveningsgerechtigde.De Rechtbank Zutphen is dus van mening dat het pensioen dat toekomt aan de vrouw van de DGA na de echtscheiding zal moeten worden geindexeerd tot de pensioendatum terwijl het pensioen van de DGA geen indexatie oplevert omdat het dienstverband niet is geeindigd.De rechter komt tot deze conclusie door het combineren van de wetsfictie in de WVPS, einde dienstverband, en de bepaling in de pensioenbrief terzake van de indexatie na einde dienstverband.Conclusie: de pensioenbrief is leidend en het opstellen van een pensioenbrief dient zeer nauwkeurig te gebeuren!   

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015