Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenfondsen krijgen een jaartje respijt

Om rust en stabiliteit te bieden in de discussie over de dreigende pensioenkortingen, komt minister Koolmees van SZW met een tijdelijke korte termijn oplossing om pensioenkortingen af te wenden.

De slechte financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is vooral te wijten aan de zeer lage rente en aan de lage premiedekkingsgraad, die ver onder de 100% ligt. Toepassing van de bestaande wettelijke regels zou voor veel pensioenfondsen betekenen dat ze in 2020 moeten gaan korten.

 

De minister geeft aan de oplossing voor de dreigende kortingen niet te zoeken in een aanpassing van de rekenrente, maar in een tijdelijke wettelijke maatregel. De minister wil gebruik maken van zijn wettelijke bevoegdheid om als sprake is van een uitzonderlijke economische situatie waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan regels betreffende het vereist eigen vermogen (VEV) en het minimaal vereist eigen vermogen MVEV) door:

  • Verlenging van de termijnen (10 jaar) waarbinnen pensioenfondsen moeten voldoen aan de vereisten voor het VEV met 2 jaar tot 12 jaar
  • Vrijstelling te verlenen van het zesde meetmoment voor het MVEV tot 31-12-2020

Concreet betekent dit dat pensioenfondsen waarvan de beleidsdekkingsgraad op 31-12-2019 voor de zesde achtereenvolgende keer onder 104,3% ligt, en dus op grond van de huidige regels tot korting zouden moeten overgaan, in 2020 geen korting op grond van het MVEV-vereiste hoeven door te voeren.

 

De minister stelt wel een drietal voorwaarden:

  1. De regeling geldt uitsluitend voor 2020, waarin het pensioenakkoord wordt uitgewerkt
  2. De ondergrens waarbij fondsen onvoorwaardelijk moet koren wordt gesteld op 90%
  3. Fondsen moeten verantwoorden waarom het gebruik van de regeling evenwichtig is voor alle deelnemers

Met deze maaregelen zullen niet alle kortingen van de baan zijn, maar wordt gezien het streven naar een toekomstbestendig en solide pensioenstelsel ook niet wenselijk geacht. 

 

Op 21 november a.s. wordt deze regeling in het Algemeen Overleg Pensioenen nader besproken.

 

Met betrekking tot de uitwerking van het pensioenakkoord is het streven de vragen rondom transitie, compensatie en juridische houdbaarheid voor de zomer van 2020 in een hoofdlijnennotitie uitgewerkt te hebben. Daarnaast is het Centraal Planbureau en Netspar gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van een langdurig lage rente op een kapitaalgedekt stelsel en de gevolgen van een dergelijke rente op de verhouding tussen kapitaalgedekte - en omslagelementen in een pensioenstelsel. De uitwerking daarvan wordt ook voor de zomer van 2020 verwacht.

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Verplichtstelling, Afstempelen
  • Woensdag 20 november 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships