Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenschade bij verzuim deelnemer in pensioenregeling aan te melden

Wat is het gevolg als een werkgever verzuimt een werknemer als deelnemer aan de pensioenregeling aan te melden bij de pensioenverzekeraar? Daarover heeft de kantonrechter (Eindhoven) zich in een op 16 april 2020 gepubliceerde uitspraak uitgesproken.

Wat was er aan de hand?

Een werknemer is op 1 augustus 2012 in dient getreden bij werkgever. Zowel in de arbeidsovereenkomst van zij eerste dienstbetrekking (01-08-2012 tot 01-02-2013) als in de tweede arbeidsovereenkomst (01-02-2013 tot 01-02-2014) was bepaald dat op de werknemer een verplichtgestelde pensioenregeling van toepassing is en dat de werkgever ervoor zorgt dat de werknemer bij het pensioenfonds wordt aangemeld en de pensioenpremie aan het fonds wordt afgedragen. In de derde arbeidsovereenkomst (vanaf 01-02-2014) was niets meer over pensioen opgenomen.

 

De weknemers werden niet door de werkgever zelf, maar door een zusteronderneming van werkgever aangemeld bij verzekeraar Reaal. De werkgever was geen contractspartij van Reaal.

 

Achteraf blijkt dat dat de werknemer niet is aangemeld en dat er geen pensioenpremie is afgedragen, waarover de werknemer de werkgever herhaalde malen heeft aangesproken. Zonder resultaat stapt de werknemer nadat de relatie met uiteindelijk naar de rechter en vordert schadevergoeding.

 

De werkgever is het daar niet mee eens en stelt dat we werkgever niet heeft bewezen dat hij in de periode 01-08-2012 tot 01-02-2014 geen pensioen heeft opgebouwd bij Reaal. Daarnaast stelt de werkgever dat de werknemer het aanmeldingsformulier nooit zou hebben ingeleverd, zodat het niet deelnemen aan de pensioenregeling de werknemer zelf is aan te rekenen. Ook beroept de werkgever zich op overmacht aangezien de zusteronderneming inmiddels failliet is, waardoor het verzuim om de werknemer aan te melden niet voor zijn risico komt. Tenslotte zou de vordering van de werknemer zijn verjaard door rechtsverwerking, omdat de werknemer pas 6 jaar later, vanwege de verstoorde arbeidsrelatie, naar de rechter zou zijn gestapt.

 

De Kantonrechter maakt korte metten met de argumentatie van de werkgever.


Met ondertekening van de arbeidsovereenkomst is tussen partijen een pensioenovereenkomst tot stand gekomen. In de arbeidsovereenkomst is immers opgenomen dat bij de werkgever een collectieve pensioenvoorziening bestaat, waaraan de werknemer verplicht is deel te nemen. De werknemer zou een exemplaar van het pensioenreglement ter hand worden gesteld en de werkgever heeft niet betwist dat voor zijn werknemers dezelfde pensioenregeling geldt als voor de werknemers van de zusteronderneming.

 

De kantonrechter concludeert dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn verplichting om het pensioen van de werknemer deugdelijk veilig te stellen en de daarvoor benodigde pensioenpremies af te dragen.

 

Met de door de werknemer geëiste schadevergoeding ter hoogte van de niet afgedragen pensioenpremies is de werkgever het ook niet eens. Volgens de werkgever is deze vordering in strijd met artikel 65, lid 1 PW (afkoopverbod) en is een vordering van de werkgeversbijdragen in netto bedragen niet overeenkomstig het karakter van een pensioenregeling.  

De Kantonrechter stelt echter dat “De uitkering van een vervangende schadevergoeding is niet in strijd met het afkoopverbod van artikel 65 Pw. Afkoop wordt volgens art 1 Pw gedefinieerd als “iedere handeling waardoor pensioenaanspraken en pensioenrechten hun pensioenbestemming verliezen (…)”. Hier is echter nog geen pensioenaanspraak of pensioenrecht tot stand gekomen. Er is namelijk geen pensioenreglement dat de relatie van [eiser] en een verzekeraar beheerst, waaraan [eiser] eventueel, los van de vraag of premiebetaling daar een voorwaarde voor is, aanspraken kan ontlenen.”

 

Ook van verjaring en rechtsverwerking is geen sprake, omdat uit het e-mailbericht van 9 november 2015 expliciet blijkt dat de werknemer zich het recht nakoming te vorderen van de tussen hun gesloten pensioenovereenkomst voorbehield. Er is dus geen sprake van verjaring en ook niet van rechtsverwerking.

 

 

Informatie

  • VTVaktechniek
  • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Kantongerecht Eindhoven
  • Dinsdag 21 april 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships