Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Planning uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees van SZW heeft op 7 oktober de planning voor de uitwerking van het Pensioenakkoord bij de Tweede Kamer ingediend.

De regie voor de uitwerking van het Pensioenakkoord ligt bij een stuurgroep bestaande uit: het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden. De adviserende leden zijn: DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

In een tabel wordt de schematische de planning van de uitwerking van het Pensioenakkoord weergegeven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal thema’s.

 

AOW- en pensioen(richt)leeftijd

Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, waarbij is afgesproken dat een verhoging van de levensverwachting met 1 jaar zich vertaalt in een verhoging van de AOW-leeftijd met gemiddeld 8 maanden. Met andere woorden, er moet gemiddeld 8 maanden langer worden doorgewerkt en er kan 4 maanden langer van een AOW-uitkering worden genoten.

Deze koppeling gaat vanaf 2024 ook gelden voor de pensioenrichtleeftijd. Hierdoor stijgt de pensioenrichtleeftijd dus niet meer met 1 jaar, zoals nu het geval is maar met 8 maanden.

De AOW- en fiscale wetgeving {formule V = (L – 18,26) – (P – 65)} zal daarvoor gewijzigd moeten worden.

 

Vervroegde uittreding

Kabinet en sociale partners gaan onderzoeken of het mogelijk is om bij bijvoorbeeld 45 dienstjaren onder voorwaarden vervroegd te kunnen uittreden.

 

Duurzame inzetbaarheid en zware beroepen

In het Pensioenakkoord is afgesproken dat alle werkenden in Nederland gezond hun pensioenleeftijd moeten kunnen bereiken. In het bijzonder geldt dit voor de ‘zware beroepen’. Doelstelling is om zo snel mogelijk tot een pakket maatregelen te komen die deze duurzame inzetbaarheid waarborgt.

 

Tweede pijler pensioen

In het kader van de nader vormgeving van het nieuwe pensioenstelsel zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

 • wettelijk kader nieuwe pensioenstelsel;
 • afschaffing doorsneepremie;
 • Europeesrechtelijke houdbaarheid (verplichtstelling, gelijke behandeling en bescherming eigendom);
 • Nabestaandenpensioen;
 • Witte vlekken;
 • Vrijwillige aansluiting zelfstandigen;
 • Opnemen bedrag ineens bij pensionering;
 • Verzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen.

Onderzoeken

Er worden verschillende onderzoeken verricht, zoals:

 • Onderzoek van het CPB naar de effecten (schokbestendigheid, volatiliteit voor verschillende generaties);
 • Uitvoeringskosten;
 • Gevolgen van een structureel lage rente;

Tijdspad

Uit die tabel blijkt dat het wetsvoorstel voor de verdere uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel naar verwachting begin 2021 zal worden ingediend. De beoogde ingangsdatum is 01-01-2022. Het wetsvoorstel met betrekking tot de vervoegde uittreding en duurzame inzetbaarheid zal vóór de zomer van 2020 worden ingediend. De beoogde ingangsdatum is 01-01-2021. Hetzelfde geldt voor het wetsvoorstel dat ziet op het opnemen van een bedrag ineens bij pensionering.

Informatie

 • VTVaktechniek
 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Pensioen Fiscaal, Pensioen Civiel, Gelijke behandeling, Verplichtstelling, Afstempelen
 • EQF 7
 • Woensdag 9 oktober 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships