Premieheffing zeevarende

X heeft de Letse nationaliteit en woonde in 2013 in Letland. Hij was van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde werkgever. De werkzaamheden vonden plaats op een zeeschip dat voer onder de vlag van de Bahama’s.
De vraag is of X over de periode van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 premieplichtig was voor de Nederlandse volksverzekeringen. De Belastingdienst heeft gesteld dat X op basis van het arrest Aldewereld; HvJ 29 juni 1994, C-60/93, ECLI:EU:C:1994:271 verzekerd is in Nederland. X stelt dat de restbepaling in artikel 11, lid 3, onderdeel e, EU Vo 883/2004 de woonstaat aanwijst (Letland). De restbepaling ziet volgens X niet alleen op inactieven. Voor de beantwoording van de vraag of X onder EU Vo 883/2004 premieplichtig is in Nederland, heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant twee prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad.

  1. De wetgeving van welke lidstaat wordt door EU Vo 883/2004 aangewezen voor de periode waarin X in dienst is van een in Nederland gevestigde werkgever in de onderhavige situatie waarbij het gaat om iemand die (a) in Letland woont, (b) de Letse nationaliteit heeft, (c) in dienst is van een in Nederland gevestigde werkgever, (d) als zeevarende werkzaam is, (e) zijn arbeid verricht aan boord van een zeeschip dat vaart onder de vlag van de Bahama’s, en (f) deze werkzaamheden verricht buiten het grondgebied van de Europese Unie?
  2. Indien uit het antwoord op vraag 1 volgt dat in principe de wetgeving van Letland wordt aangewezen, dient dan te worden onderzocht of de wetgeving in Letland voorziet in aansluiting van een persoon in de situatie zoals die van X bij enig stelsel van sociale zekerheid voor de bij vraag 1 bedoelde periode?
    A-G Wattel geeft de Hoge Raad in overweging de prejudiciële vragen van de Rechtbank als volgt te beantwoorden:
    1. In een geval zoals dat van de X wijst EU Vo 883/2004 de wetgeving van de woonstaat Letland aan voor de in deze vraag bedoelde periode;
    2. Niet onderzocht hoeft te worden of de Letse wetgeving voorziet in aansluiting van X bij enig stelsel van sociale zekerheid voor de bedoelde periode.

Informatie

  • Internationaal, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 31 augustus 2017