Premiekorting oudere werknemers

De werkgever heeft recht op premiekorting oudere werknemers wanneer hij een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt. Uitkeringsgerechtigde is degene die de dag voorafgaand aan de dienstbetrekking een WW (waaronder werktijdverkorting), wachtgeld, WAO, WIA, Wajong, Waz, Wamil, WWB, IOAW, IOAZ, IOW, APPA, Anw uitkering had. Recht op premiekorting bestaat gedurende de dienstbetrekking maar maximaal 3 jaar. De werkgever moet een verklaring van de uitkeringsinstantie waarin staat dat de werknemer recht had op de uitkering bij de loonadministratie bewaren. De premiekorting bedraagt € 7.000 per jaar bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week. Deze premiekorting kan niet samengaan met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015