Premievrijstelling marginale arbeid

De werkgever heeft recht op een vrijstelling voor alle werknemersverzekeringspremies als hij: een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt, de dienstbetrekking hoogstens 6 aaneengesloten weken duurt; de werkgever in het kalenderjaar niet eerder met de uitkeringsgerechtigde een dienstverband is aangegaan, voor de dienstbetrekking in het kalenderjaar niet eerder een vrijstelling is verleend. De dienstbetrekking wordt geacht dezelfde niet onderbroken dienstbetrekking te zijn als de onderbreking hoogstens 31 dagen heeft geduurd. Voor afloop van de dienstbetrekking moet de vrijstelling bij de Belastingdienst worden aangevraagd. De uitkeringsgerechtigde moet mede de aanvraag ondertekenen. Werkgevers die een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen die is geregistreerd bij het UWV als werkzoekende en een WWB, IOW, IOAW, IOAZ, WW, WIA, WAO, WAZ, Wajong, TW (Toeslagenwet) uitkering had, hebben recht op de vrijstelling.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015