Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Prinsjesdag 2019 Consumptief krediet

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor 2020 bekend gemaakt. In dit artikel vatten we voor medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied Consumptief krediet de meest relevante onderwerpen van de overheidsplannen samen. Direct na Prinsjesdag bespreken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de miljoenennota en rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de ‘Algemene Politieke Beschouwingen’. Alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden zijn hierbij aanwezig. In dit belangrijk debat wordt uiteindelijk duidelijk welke ruimte het kabinet heeft om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus nog geen absolute zekerheid.

Wijzigingen in de Inkomstenbelasting

De wijzigingen in de Inkomstenbelasting, voor zover relevant, zijn al besproken in het Prinsjesdagartikel voor Basis. In grote lijnen gaat de belasting op inkomen (box 1) voor veel werkenden omlaag. Ook de belasting op vermogen (box 3) gaat in 2020 omlaag ten opzichte van 2019. Voor de adviseur Consumptief Krediet hebben de voor-genomen wijzigingen in box 3 vanaf 2022 meer impact, omdat er vanaf dat moment anders wordt omgegaan met de vaststelling van het belastbaar vermogen in combinatie met schulden. 

Actieplan brede schuldenaanpak

Het kabinet spreekt opnieuw zijn zorgen uit over het feit dat er in Nederland nog veel gezinnen zijn met problematische schulden. Daarvoor is het actieplan brede schuldenaanpak geïntroduceerd. In dit actieplan neemt het kabinet maatregelen om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden beter te helpen. Problematische schulden zijn ingrijpend voor de mensen die er direct of indirect mee te maken hebben. Ook de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Het kabinet wil bereiken dat meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie blijven of komen via de drie actielijnen van de brede schuldenaanpak:

 

 1. Problematische schulden voorkomen: preventie en vroegsignalering
 2. Ontzorgen en ondersteunen
 3. Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso

De maatregelen uit de actielijnen zijn divers en worden door verschillende organisaties uitgevoerd.  De eensgezindheid onder de betrokken partijen is groot.

De belangrijkste onderdelen zijn:

 

 • Campagne ‘kom uit je schuld’ 
  Staatssecretaris Van Ark is een campagne gestart om het taboe op schulden te doorbreken. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben problematische schulden of lopen het risico die te krijgen. Vanwege schaamte of trots vragen mensen met schulden vaak geen hulp, of doen dit te laat. Het gevolg: de problemen stapelen zich op. Met de landelijke campagne ‘kom uit je schuld’ wil het kabinet geldzorgen bespreekbaar maken

 

 • Implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 
  Betrokken organisaties werken hard om de inwerkingtreding van de wet per
  1-1-2021 te realiseren. Ook werken ze voortvarend aan de tussenmaatregelen. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd. Daarnaast moeten bepaalde roerende zaken (denk hierbij aan een bed, beddengoed of kleding) vrij van beslag blijven en wordt deze lijst met zaken die buiten het beslag moeten blijven uitgebreid en verduidelijkt

 

 • Vereenvoudiging toeslagensystematiek 
  De toeslagensystematiek wordt door veel burgers als ingewikkeld en belastend ervaren. Het interdepartementaal beleidsonderzoek toeslagen (ibo) wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen binnen de bestaande toeslagensystematiek, maar ook op de mogelijkheden voor een meer fundamentele stelselwijziging. Er wordt specifiek gekeken welke mogelijkheden er zijn om het aantal en de hoogte van terugvorderingen te beperken. Eind 2019 moet het ibo-toeslagen gereed zijn

 

 • Uitvoering van het kennis- en ontwikkelprogramma ‘schouders eronder’
  Schouders eronder is het programma voor vakmanschap en professionalisering van gemeentelijke schuldhulpverlening, gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 • Verbetering van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden 
  Hiervoor wordt € 80 miljoen tijdelijke extra middelen tegen schuldproblematiek en armoede vrijgemaakt

 

 • Problematische schulden voorkomen door preventie en vroegsignalering 
  Er is een wetwijziging in voorbereiding die vroege signalering van mogelijke schuldproblematiek mogelijk moet maken, ter preventie van echte schuldproblemen. Daarbij wil het kabinet gemeenten toestaan signalen over betalingsachterstanden vroegtijdig te gebruiken

 

 • Minder ‘armoedeval’ – lagere marginale belastingdruk 
  In het Basisbericht over Prinsjesdag is al aangegeven dat de marginale belastingdruk voor lage en lage middeninkomens verlaagd wordt. Met het repareren van deze ‘armoedeval’ moet ook voorkomen worden dat mensen sneller in de schulden komen

Informatie

 • Consumptief Krediet
 • EQF 5
 • Vrijdag 20 september 2019
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships