Rapport Netspar: Compensatie bij afschaffing doorsneesystematiek

Netspar heeft het rapport van een onderzoek naar de compensatie bij afschaffing van de doorsneepremiesystematiek gepubliceerd.

 

Als gevolg van het pensioenakkoord zal de doorsneepremiesystematiek worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt een leeftijdsonafhankelijke premie geïntroduceerd, resulterend in een leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw. Voor bepaalde leeftijdsgroepen zal dit leiden tot een lager pensioenresultaat dan voorheen. Zonder compensatie verslechtert het pensioenperspectief voor het overgrote deel van de deelnemers die nu pensioen opbouwen. Het zwaartepunt daarvan ligt bij deelnemers met een leeftijd rond de 45 jaar. Voor werknemers jonger dan dertig en toekomstige deelnemers verbetert de situatie door het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek.

 

In het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) “Naar een nieuw pensioenstelsel” wordt aangegeven dat het afschaffen van de doorsneepremiesystematiek een adequate compensatie vereist. In het Netsparrapport wordt aangegeven dat compensatie geboden kan worden door aanwending van een premieopslag of door herverdeling van pensioenfondsbuffers.

Daarnaast is het van belang dat de stelselherziening moet steunen op een breed maatschappelijk draagvlak. Gerichte compensatie kan daarin een bijdrage leveren.

 

Zonder compensatie heeft het pensioenakkoord weinig kans van slagen is de boodschap.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Whitepapers, Pensioen Algemeen, Verplichtstelling
  • Woensdag 13 november 2019