Regeling tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen gepubliceerd

Op 30 december 2014 is de 'Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen inzake de fiscaliteit etc.' in de Staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 36880).

In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001). O.g.v. artikel 3.133, lid 9, onderdeel a, Wet IB 2001, zoals dat m.i.v. 1 januari 2015 luidt, mag, onder voorwaarden, bij langdurige arbeidsongeschiktheid een box 1-lijfrente eerder worden opgenomen zonder dat hierover revisierente is verschuldigd. Een soortgelijke regeling geldt ingevolge artikel 5.16c, lid 4, Wet IB 2001 (tekst 2015) voor de afkoop van een nettolijfrente in box 3.

De voorwaarden waaronder voor de toepassing van deze bepalingen sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen in artikel 18 van de UR IB 2001.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015