Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Revisierente over afkoop hybride lijfrente

Sinds 1 januari 2021 is het overgangsrecht voor zuivere saldolijfrenten vervallen. Het overgangsrecht voor hybride saldolijfrenten is sindsdien voortgezet. Dergelijke lijfrenten kunnen ook worden afgekocht, hoewel dat een verboden handeling is. Een verzekeringnemer met een lijfrente waarvan de premies slechts deels afgetrokken waren, kocht zijn polis af in 2018. De vraag doet zich voor over welk bedrag in totaal revisierente verschuldigd is. De rechtbank spreekt zich hierover uit in maart 2021.

De casus

Een man sluit in 2000 een lijfrenteverzekering af. Hij trekt niet alle premies af. Hij vraagt hiervoor in 2018 bij de belastingdienst een verklaring niet afgetrokken premies (saldoverklaring) op. In die saldoverklaring bevestigt de belastingdienst dat de klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij tussen 2001 en 2011 in totaal € 4.292 aan premies niet heeft afgetrokken.

In 2018 koopt hij zijn lijfrente af. De afkoopwaarde is € 12.237. Bij afkoop van een lijfrente geldt als hoofdregel dat de hele waarde is belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Daarnaast wordt revisierente over het saldo berekend van 20%. Omdat het in dit geval ging om een lijfrente waarvan de premies deels wel en deels niet afgetrokken zijn, geldt iets anders.

De waarde tot het bedrag aan niet-afgetrokken premies is onbelast. De man redeneerde dan ook dat er geen revisierente verschuldigd is over dat deel van de afgekochte lijfrente. Hij stelt zich op het standpunt dat er revisierente is verschuldigd over € 12.237 -/- € 4.292 = € 7.945.

De revisierente van 20% x € 7.945 = € 1.589 heeft hij dan ook berekend in zijn belastingaangifte over 2018. De belastinginspecteur gaat hierin echter niet mee: hij legt een revisierente op van € 2.447 (20% van € 12.237).

De belastingplichtige redeneert dat revisierente is verschuldigd voor het onterecht genieten van rente. Dat is in zijn geval niet gebeurd over € 4.292, dus zou het onlogisch zijn om over het rendement dat behaald is met dit bedrag revisierente te berekenen. De inspecteur volgt dit betoog niet. De belastingplichtige stapt naar de rechter, nadat zijn bezwaar is afgewezen.

Uitspraak rechtbank

De rechter stelt allereerst vast dat niet in geding staat dat de waarde van de polis, verminderd met de niet-afgetrokken premies, belast is. Dat staat nu eenmaal in artikel 3.137, lid 2 Wet IB2001 (zie links).

Revisierente is geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), artikel 30i. En daarin staat letterlijk dat de revisierente 20% van de waarde in het economische verkeer is bij afkoop. Hoewel de rechter aangeeft de klant in zijn redenering te volgen, kan hij de letterlijke wettekst niet anders uitleggen dan zoals het er staat. Een rechter mag sinds 15 mei 1829 de innerlijke waarde of billijkheid van een wet niet meer beoordelen, zo voegt de rechter toe.

Informatie

  • Vermogen
  • EQF 5
  • Donderdag 18 maart 2021
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships