Slecht nieuws voor DGA’s met een ODV

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 19 oktober jl. het tot en met november bijgewerkte overzicht van u-rendementen en markrenten gepubliceerd. Dit overzicht is onder ander van belang voor de bepaling van het oprentingspercentage van de Oudedagsverplichting (ODV) voor DGA’s, die hun pensioenverplichting in het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen hebben omgezet in een ODV.

Het oprentingspercentage voor de ODV is op grond van artikel 12.3a van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB) gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde u-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar. Dat betekent dat voor de oprenting van de ODV in 2021 gebruik moet worden gemaakt van het gemiddelde u-rendement over 2020, afgerond op 3 decimalen. 

Voor de jaren 2017 t/m 2020 golden volgende marktrenten:

Kalenderjaar

Markrente artikel 12.3a URLB

2017

  0,059%

2018

  0,060%

2019

  0,269%

2020

 -0,107%


De DGA’s met een ODV kunnen zich opmaken voor een verdere verlaging van hun ODV. Op basis van het huidige overzicht laat zich een rekenkundig gemiddelde u-rendement berekenen van – 0,371%. De ODV zal hierdoor afnemen en ODV-uitkeringen zullen hierdoor meer dalen dan verwacht.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, ODV Fiscaal
  • Vrijdag 23 oktober 2020