Toename rekening-courant DGA is geen jaarlijkse dividenduitkering

Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 oktober 2019 (publicatie 4 november 2019) uitspraak gedaan of de jaarlijkse toename van een rekening-courantschuld van een DGA bij zijn bv een jaarlijkse dividenduitkering is geweest.

Belanghebbende is DGA. Hij heeft een rekening-courantschuld aan zijn bv. Eind 2011 verkoopt belanghebbende de bv. De koper voldoet de koopsom door overname van de rekening-courantschuld van belanghebbende.

 

In geschil is de omvang van de aanmerkelijkbelangwinst. Belanghebbende stelt deze winst op € 28.039 en de inspecteur op € 183.362. Volgens belanghebbende moet de (toename van de) rekening-courantschuld in eerdere jaren als in die jaren genoten dividend worden aangemerkt. Dat dividend is volgens hem niet meer navorderbaar.

 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de civielrechtelijke werkelijkheid ook fiscaalrechtelijk als uitgangspunt dient. Wanneer voor fiscale doeleinden een andere kwalificatie geldt, heeft belanghebbende daarvan de bewijslast.


Dat de rekening-courant niet op papier is vastgelegd, er geen rente is betaald noch zekerheden zijn bedongen weegt in dit kader volgens de rechtbank echter niet op tegen het gegeven dat partijen zich gedurende jaren als schuldenaar en schuldeiser hebben gedragen en dat ook administratief als zodanig hebben vastgelegd. De rechtbank overweegt verder dat uit de feiten blijkt dat belanghebbende zich er van bewust is geweest dat hij een terugbetalingsverplichting heeft. Dit sluit het onttrekken van gelden ten titel van dividend in beginsel uit.

De opnamen in rekening-courant zijn derhalve geen dividenduitkeringen. Het gelijk is aan de inspecteur.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 12 november 2019