Toepassing saldomethode pre brede herwaarderingslijfrente

Voor lijfrenteverzekeringen gesloten onder het regime van vóór de Brede Herwaardering geldt voor de belastingheffing over de uitkeringen de zogenaamde saldomethode. Deze methode houdt in dat als de premies niet aftrek konden komen op het inkomen, de lijfrentetermijnen pas belast zouden worden als de ontvangen uitkeringen de premies zouden overtreffen. Ook als de premies wel konden worden afgetrokken, maar er verzuimd is dit te doen, kan de saldomethode worden toegepast. Er moet dan echter geen sprake zijn van opzet of grove schuld, dus als welbewust wordt afgezien van premieaftrek kan geen beroep worden gedaan op de saldomethode.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015