Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Tussentijdse wijziging Trhk voor Energiebespaarhypotheek

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk), waarin de maximale leennormen worden vastgelegd, verandert elk jaar op 1 januari. Dit jaar is er echter een tussentijdse wijziging gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2020 gelden er twee extra uitzonderingen op de maximale Loan-to-Value (LTV) van 100%, als financiering van energiebesparende voorzieningen geschiedt via het Warmtefonds in de vorm van een Energiebespaarhypotheek.

Aanleiding wijziging Trhk

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat woningen de komende 30 jaar verduurzaamd moeten worden. Die verduurzaming kost wel geld. Financiering van deze kosten, moet bovendien verantwoord gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld via het Nationaal Warmtefonds. Dat is de nieuwe naam van wat tot 22 juli 2020 het Nationaal Energiebespaarfonds heette.

Via het Warmtefonds kunnen particulieren binnenkort een Energiebespaarhypotheek afsluiten. Er loopt inmiddels al een proef met de Energiebespaarhypotheek. De mogelijkheid van de Energiebespaarlening bestond al en die blijft bestaan. De Energiebespaarhypotheek is bedoeld voor eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte, wiens woning in een buurt met een wijkaanpak ter verduurzaming ligt. Voor consumenten geldt echter in beginsel de maximale LTV van 100%, zoals die nu in de Trhk staat. Daar zijn nu al vijf uitzonderingen op genoemd in de Trhk. Zie artikel 5, vierde lid in de externe links.

Aan die vijf uitzonderingen worden er twee toegevoegd.

De toegevoegde uitzonderingen op de LTV

De eerste toevoeging op de maximale LTV van 100% luidt:

 1. Indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet van maximaal
  € 25.000 voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen in het kader van een wijkgerichte aanpak en het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Nationaal Warmtefonds

Deze extra uitzondering gaat specifiek over het aardgasvrij maken of het treffen van energiebesparende voorzieningen in de wijkgerichte aanpak als de kosten daarvan via het Warmtefonds (met een Energiebespaarhypotheek) worden gefinancierd.

 1. Indien sprake is van een aanvraag voor een hypothecair krediet van maximaal
  € 25.000 voor het treffen van noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen in een woning en die voorzieningen worden getroffen gelijktijdig met de voorzieningen die worden getroffen door een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet omdat de woning in eigendom van de consument een bouwkundig geheel vormt met woningen in eigendom van de toegelaten instelling en het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Nationaal Warmtefonds
   

Deze uitzondering heeft betrekking op verduurzaming van een woning (in eigendom van een consument) die een bouwkundig geheel vormt met woningen in eigendom van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet (woningcorporatie) en de woningcorporatie besluit om alle woningen in een blok of straat die een bouwkundig geheel vormen te verduurzamen. Als die consument deze verduurzaming via het Warmtefonds financiert (met een Energiebespaarhypotheek), geldt ook deze extra uitzondering.

De Energiebespaarhypotheek

De uitzonderingen gelden uitsluitend voor de LTV en tot een maximumbedrag van
€ 25.000. De LTI-grenzen blijven gelden, maar als de lening te hoog is voor de LTI is vaak toch een Energiebespaarhypotheek mogelijk.

De klant betaalt een bedrag aan maandelijkse lasten en aflossing voor zover daar ruimte voor is op grond van de leennormen. Het deel van de aflossing dat niet binnen de leenruimte past, blijft onderdeel van de uitstaande schuld. Daarover wordt geen rente berekend. Op deze manier wordt overkreditering voorkomen maar kan deze groep consumenten wel hun woning verduurzamen. Consumenten betalen dus rente en aflossing naar draagkracht. Afhankelijk van de draagkracht van de consument wordt de aflossingscomponent voor de Energiebespaarhypotheek (hypothecair krediet) voldaan uit een Combinatielening. Dat wil zeggen dat de hoogte afhankelijk is van wat de consument op grond van zijn LTI maximaal kan betalen.

Het Warmtefonds ondervangt daarnaast het risico op een restschuld. Als aan het einde van de looptijd van de Energiebespaarhypotheek de consument de combinatielening niet kan aflossen dan wordt de restschuld kwijtgescholden. Bij het Nationaal Warmtefonds is het uitgangspunt dat de opgebouwde restschuld aan het einde van de looptijd door het Warmtefonds wordt kwijtgescholden tenzij de restschuld kan worden terugbetaald uit de verkoopopbrengst van de woning. De Energiebespaarhypotheek valt dan ook niet onder de borgstelling van NHG. Anders zou een restschuld feitelijk dubbel ‘verzekerd’ zijn.

Om te vermijden dat banken of andere reguliere geldverstrekkers met hun lening achtergesteld worden (en daardoor liever niet meewerken aan het oversluiten van de hypotheek), is de Energiebespaarhypotheek van het Nationaal Warmtefonds altijd achtergesteld ten opzichte van de andere hypothecaire kredieten die de consument heeft afgesloten ten behoeve van de financiering van de woning. Op deze manier worden de mogelijkheden voor consumenten om hun hypotheek over te sluiten niet beperkt.

Niet verwarren met Energiebespaarlening!

Naast de Energiebespaarhypotheek bestaat ook de Energiebespaarlening. Dat is iets anders: het is een onderhandse persoonlijke lening en dus geen hypothecair krediet. Daarover gaat de Trhk dus niet.

De Energiebespaarlening (zie externe links) kan wel gewoon in box 1 vallen als voldaan wordt aan de fiscale eisen van een eigenwoningschuld. De Energiebespaarlening kan door alle particulieren worden aangevraagd ter financiering van verduurzaming en is dus niet alleen bedoeld voor eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte die binnen de wijkaanpak voor verduurzaming vallen.

Informatie

 • Hypothecair Krediet
 • EQF 5
 • Maandag 14 september 2020
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships