Twee rechters, twee oordelen

Het vrije verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten dat gepaard gaat met tijdelijk verkeer van werknemers is ten aanzien van inwoners van Bulgarije, op grond van de overgangsregeling, tijdelijk beperkt. Op grond van art. 2 Wet arbeid vreemdelingen (Wav) mag een werkgever een vreemdeling in Nederland geen arbeid laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. Zelfstandigen hebben deze vergunning niet nodig. De rechtbank acht de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid geslaagd in het bewijzen van een gezagsverhouding en oordeelt dat de Bulgaarse werkers niet zelfstandig zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (01/10/2014, 201400164-1-V6) komt tot een tegenover gesteld oordeel. Het besluit waarbij wegens overtreding van de Wav een boete werd opgelegd  wordt herroepen. Dit scheelt de opdrachtgever niet alleen de forse boete maar ook sociale verzekeringspremies.

Informatie

  • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015